You are here

212 تن داکتر از رشته های مختلف پوهنتون علوم طبی کابل فارغ شدند

پوهنتون علوم طبی کابل(ابوعلی ابن سینا) فراغت نامه های 212 تن از فارغان رشته های مختلف طبی این پوهنتون را توزیع نمود.

در محفلی که به این مناسبت دایر گردید، فارغان سی و مین دور پوهنځی ستوماتولوژی، پنجمین دور صحت عامه، چهارمین دور علوم متمم صحی، دهمین دور نرسنگ و دومین دور قابلگی عالی، اسناد فراغت شان را از سوی هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل اخذ نمودند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریکی به فارغان، خانواده ها و ملت افغانستان گفت:"بین پوهنتون و فارغان یک رابطه دوامدار و مقدس وجود دارد. وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل در خدمات صادقانه و مخلصانه که شما منبعد در 34 ولایت کشور عرضه می کنید، افتخار می کند."

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از کثرت حضور طبقه اناث در بین این فارغان ابراز خرسندی نموده گفت:" بیشترین فارغان را خواهران ما تشکیل می دهند و از رشته های فارغ می شوند که بسیار زیاد مهم و نیازمند جامعه ما است. امیدوارم که با وارد شدن شما به مارکیت کار، خلا ها و مشکلاتی که از لحاظ کمبود کادر های طبی موجود است، تا یک حدی مرفوع گردد."

موصوف همچنان با اشاره به کارکرد ها و دستآورد های اخیر وزارت تحصیلات عالی، گفت که همه روزه تلاش و کوشش می نماییم تا وضعیت تحصیلی را بهتر ساخته و خدمات مناسب را به کشور و مردم خویش عرضه نماییم.

پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریکی دوره های مختلف فارغان طبی گفت که مسوولیت های کاری شان را به دقت انجام داده و رسالت طبی شان را صادقانه انجام دهند.

پوهاند دکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی کابل فارغان را مورد خطاب قرار داده گفت: "تلاش و کوشش کنید تا در مسلک و رشته های خویش دارای تخصص عالی شوید، چون مسوولیت و رسالت شما از امروز آغاز می شود." 

همچنان برید جنرال پوهندوی دکتور شیرشاه احمدی معاون علمی و کلینیک قوماندانیت صحی ستر درستیز وزارت دفاع ملی نیز پیرامون موضوع سخنرانی نموده و فارغان را متوجه مسوولان و رسالت شان در قبال کشور شان نمود.

قابل ذکر است که از مجموع فارغان پنج رشته ذکر شده 92 تن آنان دختران تشکیل می دهد.