You are here

‌به خانواده مرحوم زهرا خاوری از جانب ریاست جمهوری مساعدت نقدی صورت گرفت.

مساعدت یاد شده توسط شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان در حضور عارفه پیکار آمر جندر و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به یک تن از اعضای خانواده مرحوم خاوری داده شد
خانم پیکار ضمن قدر دانی از توجه شخص رئیس جمهور کشور و اظهار تاسف بخاطر مرگ زهرا خاوری گفت که موضوع جهت روشن شدن علت خودکشی زهرا خاوری تحت تحقیق ارگانهای عدلی و قضایی بوده و امیدوار است تا بزودی نتیجه نهایی آن اعلام گردد.
جلیله خاوری عضو خانواده زهرا خاوری نیز از توجه وزارت تحصیلات عالی و مقام ریاست جمهوری در زمینه تشکر نمود.زهرا خاوری محصل پوهنحی وترنری پوهنتون کابل چندی قبل در لیلیه با خوردن زهر موش به زندگی اش پایان داد اما تا کنون علت اصلی این خودکشی از جانب نهاد های عدلی و قضایی اعلام نگردیده است.