You are here

یک هیاتی دفتر برتش کُنسل با وزیر تحصیلات عالی دیدار نمود.

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در دیدار با یک هیات از دفتر برتش کُنسل ، خواست تا همکاری های علمی و اکادمیک شان را در بخش های مختلف تحصیلات عالی افغانستان انکشاف دهند.
در این دیدار وزیر تحصیلات عالی خواست تا دفتر یاد شده مراکز آموزش زبان انگلیسی را در پوهنتون کابل و سایر پوهنتون ها ایجاد نمایند، وی در بخش بازنگری کریکولم های درسی از هیات بریتش کُنسل خواست تا کارشناسان امور را در این بخش به این وزارت معرفی نموده و در راستای معیاری سازی کریکولم های درسی همکاری نمایند.
وزیر تحصیلات عالی اظهار داشت که ایجاد یک دفتر بریتش کُنسل در وزارت تحصیلات عالی می تواند باعث روابط نزدیک برای همکاری های بیشتر در جهت پیشبرد انکشاف تحصیلات عالی موثر باشد.
بعدا نمایندگان برتش کُنسل برنامه های کاری شان را در بخش های ارتقای ظرفیت در پوهنتون های مرکز و ولایات گزارش داده، آمادگی هر نوع همکاری را برای انکشاف تحصیلات عالی افغانستان ابراز داشتند.
قابل ذکر است که پرتش کُنسل تا سال 2011 میلادی با یازده پوهنتون کشور در بخشهای اعتباردهی، تحقیقات علمی و تضمین کیفیت فعالیت نموده و اکنون با شش پوهنتون مرکز و ولایت در بخش های فوق فعالیت های شان ادامه دارد.