You are here

یازده برنامه جدید ماستری در نهاد های تحصیلات عالی کشور، ایجاد می گردد

قرار است تا سال 2022 یازده برنامه جدید ماستری با درنظرداشت اهمیت و اولویت های منطقوی در نهاد های تحصیلات عالی کشور، ایجاد گردد.
این مطلب را پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی به مسوولین پوهنتون های مرکز و شماری از ولایات که از طریق ویدیو کنفرانس وصل بودند، بیان داشت.
به گفته وی وزارت تحصیلات عالی به همکاری برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) در گام نخست پنجاه تن از استادان رشته های مختلف یازده پوهنتون بزرگ کشور را که دارای سویه تحصیلی ماستر اند، برای ادامه تحصیلات در مقطع دکتورا و بخاطر پیش برد برنامه های ماستری یاد شده، به خارج از کشور اعزام نماید.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان به پوهنتون های تحت این برنامه هدایت داد تا بعد از ارزیابی و تحقیق همه جانبه و با در نظرداشت اهمیت منطقوی رشته که قرار است برنامه ماستری در آن بخش ایجاد گردد، طی یک هفته، پروپوزل شان را به وزارت تحصیلات عالی بسپارند تا بعد از دقت و بررسی اکادمیک روی آن تصامیم لازم اتخاذ گردد.
متعاقباً روسای پوهنتون های کشور ضمن حمایت از تطبیق این برنامه نقطه نظریات شان را در مورد ابراز داشتند.
قرار است در آینده نزدیک جهت تعیین رشته های دارای اولویت و سایر موضوعات مرتبط به آن که از سوی پوهنتون ها ارایه می گردد؛ نشستی برگزار گردد.