You are here

گواهینامه های آموزش زبان انگلیسی توزیع شد

گواهینامه های 37 تن از کارمندان وزارت تحصیلات عالی که آموزشی زبان انگلیسی را فرا گرفته اند، توزیع شد.

محمد مصطفی یونس زاد رییس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ضمن تشکری از همکاری مالی اداره برتیش کنسل، گفت که این برنامه به اساس امضای تفاهم نامه با اداره یاد شده برای دو سال راه اندازی گردیده و امروز 37 تن آنان بعد از مدت یک سال گواهینامه های دور نخست شان را بدست آوردند.

موصوف گفت یکی از وظایف اساسی ریاست منابع بشری ارتقای ظرفیت منابع بشری است که در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته و برنامه های دیگری نیز روی دست قرار دارد.

رییس منابع بشری از تمام کارمندان وزارت خواست تا با علاقمندی از این فرصت استفاده نموده و زبان انگلیسی را بیاموزند.

 رحیم الله رمیز آموزگار این کورس گفت که بیش از صد تن از کارمندان وزارت تحصیلات عالی در داخل این وزارت مصروف فراگیری زبان انگلیسی هستند.

وی آموختن زبان انگلیسی را در شرایط کنونی یک نیاز خوانده و بر تلاش بیشتر برای آموختاندن این زبان برای مداومین کورس تاکید کرد.