You are here

کار عملی کمیته ملی دولت داری باز در پنج ولایت آغاز شد

کمیته ملی دولت داری باز جهت نظارت از شفافیت و کیفیت تعلیم و تحصیل، با توزیع پرسشنامه ها کار عملی را در پنج ولایت آغاز کرد.
در جلسه نوبتی این کمیته امروز، معینان مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و معارف، روسای پلان و پالیسی هر دو وزارت، رییس اتحادیه پوهنتوهای خصوصی، نماینده مجتمع سکرتریت دولت داری باز(OGP)، نمایندگان جامعه مدنی اشتراک نموده و همچنان اعضای کمیته های حوزوی از طریق ویدیو کنفرانس حضور داشتند.
اشتراک کنندگان در آغاز جلسه، روی جزییات پرسشنامه های سروی رضایت محصلان و متعلمین که از طرف ریاست های پلان و پالیسی هر دو وزارت تهیه گردیده است، بحث و تبادل نظر نموده و طرح این سوال نامه ها را مورد تایید قرار دادند که براساس آن کار های عملی کمیته ملی در کابل و کمیته های ولایتی در پوهنتون های هرات، کندهار، بلخ و ننگرهار واضح گردید.
دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن تسریع روند کاری کمیته ملی و کمیته های ولایتی نظارت بر کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل گفت:" با ترتیب این سوال نامه ها میکانیزم کاری کمیته مرکزی و ولایتی آغاز می گردد که این یک اقدام نیک در عرصه کاری این کمیته ها در زمینه دولتداری باز می باشد."
معین مالی و اداری با تاکید بر تفاوت های حوزه کاری تحصیلات عالی و معارف گفت، پرسشنامه ها جهت سروی رضایت محصلان و متعلمین از هم جدا گردیده است تا نتایج مطلوب از شفافیت و کیفیت تعلیم و تحصیل به دست آید.
بعدا دکتور مهجور از طریق ویدیو کنفرانس با پوهنتون های کندهار، هرات، ننگرهار و بلخ تماس گرفته، ضمن استماع گزارش های کاری کمیته ولایتی در زمینه، از آنان خواست طی یک هفته کاری، پرسشنامه ها را خانه پری و دو باره به کمیته مرکزی نظارت از شفافیت و کیفیت تعلیم و تحصیل دولت داری باز،ارسال دارند.
قابل ذکر است که اعضای کمیته های ملی و ولایتی با حضور داشت نمایندگان جامعه مدنی پرسشنامه ها را به محصلان و متعلمین در پوهنتون ها و مکاتب دولتی و پوهنتون ها و مکاتب خصوصی توزیع نموده و پس از خانه پری جمع آوری خواهند کرد.