You are here

چھاردھمین سالروز قانون اساسی افغانستان طی محفلی در پوھنتون ھرات تجلیل گردید.

در این محفل محمد آصف رحیمی والی ھرات، پوھندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوھنتون ھرات، محمد نذیر سکندری معاون مالی و اداری پوهنتون هرات، معاونان، رؤسای ادارات دولتی، برخی روسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی، جامعۀ مدنی، علما، استادان و محصلان اعم از خانم ها و آقایان اشتراک داشتند. 
پوھندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوھنتون ھرات پس از سخنان خیرمقدم و تبریکی چھاردھمین سالروز تجلیل و گرامیداشت از قانون اساسی کشور، این قانون را یکی از بھترین قوانین اساسی در منطقه خوانده و افزود: این قانون حدود حقوقی اتباع کشور، نظم و ثبات وانکشاف اجتماعی و رفاه عمومی را مشخص نموده، در مقابل بی مبالاتی ھا و سرکشی ھا و نقض آن، خط سرخ ھرگونه تخطی از مواد آن میباشد. بعداً والی ھرات، ارزش ھای قانونی اساسی متکی بر تامین حقوق اتباع، توازن و عدالت و منافع عمومی را بدون ھرگونه تبعیض و امتیاز تشریح نموده گفت: قانون اساسی افغانستان منبعث از ارادۀ مردم بوده، حقوق شھروندی، کرامت انسانی و آزادیھای فردی و اجتماعی شامل آزادی بیان واندیشه را تضمین نموده است. والی ھرات بر تعھد اداره محلی مبنی بر انجام تطبیق آن تأکید و آنرا مطابق ارزش ھای دینی و جامعھ متمدن و مردم سالار خواند. پوھنمل میرویس ایوبی در یک بررسی تیوریکی، پیرامون نظام حقوقی، موضوع و برخی موانع تطبیق قانون اساسی و شرایط زمانی و مکانی آن صحبت نموده افزود: بدون نظم و ثباتی که در قانون پیشبینی شده، جامعه از حالت پویایی باز مانده بھمین دلیل تعارض و تقابل در قبال مفاد آنرا سرکشی تلقی و آنرا مخالف ھمزیستی مسالمت آمیز دانست و از عدم تطبیق مفاد آن ابراز نگرانی نمود. در بخش دیگر سید غلام محمد رحمانی رئیس عدلیه ولایت ھرات با مرور مفاد ھشت قانون اساسی در 95 سال گذشته، بخش ھا و فصول قوانین اساسی را بھ ویژه قانون اساسی 1382 را تشریح، ارزش ھای ملی و مرزھای حقوقی آنرا از لحاظ کمی و کیفی، برجسته ساخت. پوھندوی عبدالرؤف مخلص استاد پوھنحی شرعیات و علوم اسلامی، بھ لحاظ فقھی و عملی قانون اساسی افغانستان را به بررسی گرفت و به عنوان عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی، آنرا برگرفته از ارزش ھای ملی و اعتقادی دانست. استاد مخلص مواد اول، دوم، سوم ویکصدوسی ام قانون اساسی را تحلیل و بر اھمیت اجرایی آن تأکید و آنرا سند معتبر ملی برای تطبیق ارزشھای ملی واسلامی تلقی نمود.