You are here

چهاردهمین کنفرانس ملی تکنالوژی معلوماتی دایر گردید

چهاردهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی تحت عنوان " پلان استراتیژیک تکنالوژی معلوماتی در افغانستان" امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

در این کنفرانس که وزیران تحصیلات عالی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شماری از نمایندگان ادارات دولتی اشتراک داشتند، پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این کنفرانس گفت: تدویر این کنفرانس نشانگر چهارده سال برنامه ریزی، تجربه و فعالیت در راستای تقویت نقش تکنالوژی در نهاد های اکادمیک کشور می باشد.

موصوف اضافه کرد: تکنالوژي به معناي اصلي حداکثر استفاده از کمترين امکانات موجود مي‌باشد و به همين دليل در اين زمينه نيز کشور ما نيازمند اين است تا در راستاي ايجاد و حمايت از موسسات علمي- پژوهشي قدم بردارد و بودجه اي را در اين زمينه تخصيص دهد.

دکتور خواجه عمری گفت: استفاده از تکنالوژی معلوماتی در جهان امروزی یک نیاز مبرم و ضروری بوده و سکتور تحصیلات عالی کشور بیشتر از همه به این امر نیازمند است؛ تا در بازار کار محصلان ما جایگاه خویش را دریابند و در این قسمت وزارت تحصیلات عالی تلاش می نماید تا زمینه های بهتر استفاده از تکنالوژی معلوماتی را برای استادان و محصلان کشور مهیا سازد.

وزیر تحصیلات عالی ابراز امیدواری نمود که کنفرانس حاضر بتواند در راستای تدوین یک پلان استراتیژی تکنالوژی معلوماتی موفقانه عمل نموده و راهکار های منظمی را برای تطبیق عملی آن جستجو نماید.

در این کنفرانس پیام سفیر کشور آلمان نیز به خوانش گرفته شد که در آن ضمن حمایت از راه اندازی چنین برنامه ها در افغانستان روی کمک های کشور متبوعش در زمینه تاکید کرد.

بعداَ شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تدویر این کنفرانس را یک اقدام مهم در عرصه تکنالوژی معلوماتی خوانده، برنامه ها و فعالیت های این وزارت را در بخش تکنالوژی معلوماتی بیان داشت.

متعاقباً داکتر نذیر پیروز رییس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی و استادان پوهنتون تخنیکی برلین در رابطه به هدف کنفرانس یاد شده گفت: در این کنفرانس روی پلان استراتیژیک تکنالوژی معلوماتی برای افغانستان که به اساس هدایت رییس جمهور تدویر گردیده است؛ از سوی متخصصین امور کار صورت میگیرد.

وی گفت در پلان استراتیژیک تکنالوژی معلوماتی به چگونگی استفاده از تکنالوژی معلوماتی، ساخت زیربنا تکنالوژی و نقش آن در تقویت اقتصاد کشور، فراهم آوری سهولت در زندگی مردم، نهادینه کردن تکنالوژی معلوماتی در جامعه، مدیریت تکنالوژی و جلب همکاری ملی و بین المللی از جمله موضوعاتی است که در این کنفرانس روی آن بحث صورت خواهد گرفت.

در کنفرانس یاد شده برای پنج تن از محصلان رشته کمپیوتر ساینس که در رقابت میان 35 تن بهترین پروژه را ارایه نموده بودند، از سوی وزرای تحصیلات عالی و مخابرات جوایز اهدا و همچنان برای 20 تن از فارغان مقطع ماستری که از پوهنتون تخنیکی برلین فارغ گردیده بودند نیز اسناد فراغت توزیع گردید.

قابل ذکر است که وزارت تحصیلات عالی از سال 2005 بدینسو سیزده کنفرانس را به همکاری پوهنتون تخنیکی برلین تحت عناوین چون؛ نوآوری در تکنالوژی معلوماتی، ساختار کریکولم های تکنالوژی معلوماتی، زیرساخت تکنالوژی معلوماتی، مدرن ساختن ادارات، ساختار سیستم های تکنالوژی معلوماتی و چالش ها، فرصت ها،تطبیق تکنالوژی معلوماتی در اجتماع وامنیت تکنالوژی معلوماتی و یا سایبرسکیوریتی ومدرن و واحد سازی سیستم های مدیریتی را برگزار نموده است .