You are here

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی یک سفرعلمی با هیأت همراه اش به کشورتایلند ازآمادگی های کشورتایلند جهت تامین روابط علمی باپوهنتون های افغانستان خبردادند.

دردیداری که پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی با هیات همراه شان با Prof. UdomKachintorn معین وزارت معارف کشورتایلند داشت طرفین برگسترش روابط علمی میان کشورتایلند وافغانستان تاکید ورزیدند.
دراین دیدار قرار براین شد که یک تفاهمنامه درآینده نزدیک جهت عملی شدن تعهدات هیأت دیدارکننده تهیه وامضا شود. 
همچنان معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی یک دیدار دیگر با هیأت رهبری انستیتوت تکنالوژی معلوماتی آسیا روی همکاری دوجانبه دربخش ارتقای ظرفیت استادان در زمینه تکنالوژی معلوماتی و نقش تکنالوژی معلوماتی درجهت فراگیری ورشد آموزش عالی در جهان معاصر بحث نموده وبرتداوم روابط علمی به ویژه در بخش ارتقای ظرفیت استادان رشته تکنالوژی معلوماتی پوهنتون های افغانستان تبادل نظر نمودند. 
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی هم چنان بامسوول دفتر مرکزی یونسکو درآسیا واوقیانوسیه نیز دیدار نموده وروی همکاری های بیشترعلمی سازمان یونسکو برای نهادهای علمی افغانستان گفتگو نمودند. 
در این سفر به کشور تایلند معین علمی وزارت تحصیلات عالی را روسای مالی و اداری، انکشاف برنامه های علمی و رئیس دفتر بانک جهانی در تحصیلات عالی(HEDP) همراهی می نمایند.
قابل ذکر است که افغانستان درتایلند سفارت ندارد واین عالی ترین مقام دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که جهت گسترش روابط علمی به آن کشورسفرنموده وبرای جذب همکاری و زمینه سازی حضورجوانان افغان درنهادهای علمی این کشورتلاش می ورزد.