You are here

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری در چهاردهمین نشست بین المللی تعلیمی-تحصیلی در شهر لندن اشتراک نمود.

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ضمن اشتراک در چهاردهمین نشست بین المللی وزرای تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در شهر لندن، در رابطه به برنامه ها و اولویت های وزارت تحصیلات عالی برای تقویت تحصیلات عالی و انکشاف دانش در کشور صحبت نمود.
در این نشست که به منظور ایجاد همکاری و انکشاف مفکوره های پالیسی سازی برای چالش های انقلاب چهارم صنعتی با حضور نمایندگان بیشتر از صد کشور جهان به مدت چهار روز در شهر لندن تدویر یافته بود، وزیر تحصیلات عالی روی وضعیت تحصیلات عالی و آماده سازی جوانان به ویژه محصلان برای موفقیت جهانی و انکشاف دانش و مهارت های آنان تاکید ورزید. 
دوکتور خواجه عمری گفت که به نمایندگی از ملت صلح جوی افغانستان اطمینان میدهد که در همه فعالیت های و برنامه ها برای موفقیت جهانی و انکشاف دانش همکار بوده و از هیچ نوع سعی و تلاش در این راستا دریغ نخواهند کرد.
وی از کمک جامعه جهانی در عرصه های مختلف افغانستان تشکر نموده، خواهان کمک های بیشتر آنان برای تطبیق برنامه های انکشافی وزارت تحصیلات عالی و در نهایت تقویت و معیاری سازی این سکتور در افغانستان شد.
دکتور خواجه عمری در حاشیه این نشست با وزیر خارجه انگلستان، وزرای تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه، متخصصین و نمایندگان کشور های اشتراک کننده نیز دیدار و گفتگو نموده، در مورد روند تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه خواهان همکاری های آنان شد.
وزیر تحصیلات عالی کشور در این سفر با مقامات عالی رتبه پوهنتون لستر انگلستان نیز دیدار نموده و در مورد بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، پروسه تضمین کیفیت و اعتبار دهی و معیاری سازی تحقیق در پوهنتون های افغانستان بحث و گفتگو نمودند که از جانب هیت رهبری پوهنتون لستر وعده همکاری همه جانبه در بخش های یاد شده داده شد 
پوهنمل خواجه عمری همچنان با نمایندگان محصلان افغان که از طریق اسکالرشیپ چیونینگ در کشور انگلیس مصروف تحصیل اند نیر دیدار کرده برعلاوه استماع وضعیت تحصیلی آنان، روی بهبود وضعیت تحصیلات عالی افغانستان و مسئولیت های آنان در زمینه بحث و تبادل نظر نمودند.