You are here

پوهنتون طبی کابل هفتاد و هشتمین دور فارغان خویش را به جامعه تقدیم نمود

فراغت نامه های هفتاد و هشتمین دور فارغان پوهنحی طب معالجوی و بیست نهمین دور فارغان پوهنحی ستوماتولوژی، طی یک محفل در پوهنتون طبی کابل، توزیع گردید.

در محفل یاد شده دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طی صحبتی این موفقیت را برای فارغان، خانواده های شان و مردم افغانستان تبریک گفته و آنان را متوجه وظایف و مسوولیت های شان در قبال مردم و جامعه ساخت.

معین مالی و اداری از فارغ التحصیلان خواست تا آنچه را که در جریان تحصیل آموخته اند در عمل تطبیق و مصدر خدمت رسانی با کیفیت در بخش صحت و بهداشت برای جامعه شان شوند.

موصوف رعایت اخلاق طبابت را از ویژگی های اساسی یک داکترموفق عنوان کرده، آنان را مکلف به پیروی موازین و ارزشی های اخلاقی طبابت نمود.

پوهاند دکتور شیرین آقا ظریف ضمن تبریکی به فارغان گفت:«شما کسانی هستید که بدون تعصب در جامعه به طور یکسان خدمت خواهید نمود و با عرضه خدمات صحی بهتر اعتماد مردم را در بخش معالجه موثر بدست آورید».

بعداً معاون بخش طبی وزارت دفاع ملی و چند تن از اعضای شورای ملی روی نیاز های جامعه به ویژه بخش طبابت در کشور صحبت نموده، فراغت داکتران جوان را یک ضرورت مهم کشور خواند و نقش آنها را در راستای پیشرفت تداوی مدرن و جلوگیری از رفتن مریضان به خارج از کشور، موثر عنوان نمودند.

محفل با توزیع اسناد فراغت توسط دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و پوهاند دکتورشیرین آقا ظریف رییس پوهنتون طبی کابل خاتمه یافت.

قابل ذکر است که از این دور 85 تن از رشته ستوماتولوژی و 183 تن از طب معالجوی فارغ شدند.