You are here

وزیر تحصیلات عالی گزارش های یک ماه کاری رووسای ادارات مرکزی وزارت را استماع نمود

وزیر تحصیلات عالی گزارش های یک ماهه کاری رووسای ادارات مرکزی وزارت و پوهنتون های مرکز را استماع نمود.
دراین جلسه که تحت عنوان گزارش دهی فعالیت های یک ماه گذشته وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مرکز دایر گردیده بود، رووسای وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مرکز فعالیت های یک ماه گذشته شان را در حضور پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، ارایه نمودند. 
استاد حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل گفت که خوشبختانه نصاب درسی سمستر بهاری در پوهنتون کابل تکمیل و جدول زمانی اخذ امتحان نیز ترتیب گردیده که بر اساس آن در هفته جاری امتحانات اخذ می گردد.
محمد ضیا ساحل رییس نشرات، اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در جریان ارایه گزارش کاری گفت ضمن اینکه در یک ماه گذشته فعالیت های این ریاست به طور نورمال و عادی پیشرفته؛ آمادگی برای نشر برنامه های یک ساعته رادیویی و تلویزیونی تحصیلات عالی از طریق تلویزیون تعلیمی و تربیتی معارف گرفته شده است.
محمد مصطفی یونس زاد رییس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی گفت امتحان رقابتی 72بست اصلاحات اداری که قبلا به اعلان سپرده شده بود، به زودی اخذ می گردد.
وی افزود طرح ارتقای ظرفیت کارمندان اداری، رهبری و مدیریتی و اعزام آنان در خارج از کشور روی دست است. وی گفت ریاست منابع بشری روی تشکیلات سال 1398 کار می کنند تا این روند را تکمیل و روند استخدام کارمندان را تسریع می بخشند.
وی گفت برنامه دو ساله در بخش آموزش زبان انگلیسی کارمندان شروع شده و در آینده نزدیک این برنامه در پوهنتون ها نیز تطبیق می گردد.
وی همچنان بیان داشت که تا اکنون بیش از 20 تن از مسوولان بلند رتبه ادارات مرکز و واحد های دومی مرکز و ولایات دارایی ثبت نموده اند و کسانی که حاضر به این پروسه نشده اند، روند توزیع معاش های شان به تعلیق درآمده است.
سید عالم رحمتی رییس تحصیلات عالی در خارج گفت زمان توزیع مدت معاش محصلان در خارج از کشور نسبت به گذشته کوتاه شده است. وی گفت روی طرح کار صورت گرفته است که اعطای بورسیه ها به افغانستان تنها از مجرای  وزارت تحصیلات عالی صورت گیرد.
وی همچنان گفت سیستم مدیریت بورسیه ها در همکاری با پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل ساخته می شود.
پوهاند شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون طبی کابل گفت خوشبختانه پنج کوریکولم درسی نهایی شده و در سمستر آینده تطبیق می گردد.
پوهنوال عبدالقدیر خموش رییس عمومی امتحانات گفت در یک ماه گذشته از بیش از 30 ولایت امتحان کانکور و همچنان داوطلبان بست های که از طریق اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان گردیده، اخذ گردیده و آمادگی های کامل برای اخذ امتحان معلمین و داوطلبان کانکور ولایت کابل گرفته شده است.
پوهنمل ذبیح الله اسعدی رییس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اظهار داشت این پوهنتون توانسته جواز چاپ و نشر ژورنال بین المللی ملتی فور(Multi-Four) را کسب نماید که خوشبختانه این دستآورد از طریق سازمان سارک به این پوهنتون تفویض گردیده است.
وی گفت در این ژورنال به طور ربعوار مقالات علمی و تحقیقی استادان، پژوهشگران و محققان افغانستان در کنار نویسندگان کشورهای عضو سارک نشر می گردد.
محمد باری یوسفی رییس تدارکات وزارت تحصیلات عالی بیان داشت که در حال حاضر یازده پروژه زیربنایی تحت کار قرار داشته که از آن جمله پیشبرد کار سه پروژه رضایت بخش نیست که تدابیر لازم جهت تسریع روند کاری این سه پروژه روی دست می باشد. وی گفت برای نیاز سنجی پروژه های ساختمانی و تکنالوژی این وزارت به ایجاد یک تیم تخنیکی و مسلکی نیاز است.
پوهنوال انجنیر عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل در جریان ارایه گزارش بیان داشت در زمینه تغییر اقلیم جلسات متعددی با متخصصان خارجی و ریاست های ذیربط و استادان پوهنتون پولی تخنیک صورت گرفته است.
پوهندوی محمد فیصل امین رییس تقرر و ترفیعات بیان داشت که فعالیت های روتین در این ریاست به شکل نورمال پیشرفته و فعالیت های دیگر مانند طرزالعمل جذب استادان دایمی پوهنتون های خصوصی وعملی شدن راهبردهای جدید برای ایجادپوهنځی ها و دیپارتمنت های کاربردی و تکنالوژیکی درپوهنتون های خصوصی کشور نیز انجام شده است.
احمد زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه علمی  گفت 80 درصد کار بازنگری نصاب تحصیلی نهایی شده و کار روی 20 درصد دیگر به طور جدی ادامه دارد. موصوف گفت پالیسی برنامه های ماستری و دکتورا و لایحه سیستم کریدت تهیه شده است.وی علاوه کرد مقرر فوق لیسانس نیز تهیه و به زودی به کابینه ارسال می گردد.
غلام داوود شایق رییس تفتیش داخلی وزارت گفت در یک ماه گذشته چندین گروپ از هییت این ریاست به تعداد از پوهنتون های مرکز و ولایات اعزام گردیده تا از نزدیک فعالیت های کاری شان را مطابق به قانون بررسی نمایند. وی همچنان اضافه نمود طی این مدت یک تعداد از مکاتیب که از اداره محترم لوی څارنوالی به ریاست مواصلت نموده بود، بعد از مطالع دقیق به آن اداره جواب مقنع داده شد.
محمد امیر کامه وال رییس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت در این مدت با 31 پوهنتون خصوصی صحبت شده تا لایحه اخذفیس شاگردان را ترتیب و به این ریاست ارسال نمایند. موصوف همچنان گفت برای عملی شدن  طرزالعمل جذب استادان دایمی پوهنتون های خصوصی، جلسات متعددی با مسوولان پوهنتون ها دایر گردیده است.
پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی گفت امورات اکادمیک 11 نهاد خصوصی ارزیابی و طی مراحل گردیده و به زودی با مقام عالی وزارت شریک ساخته می شود تا درجه بندی این پوهنتون ها اعلام گردند.
وی گفت خوشبختانه در نتیجه فعالیت های صادقانه و همه جانبه این ریاست، به تازگی حدود 30 نهاد تحصیلی دیگر برای شمولیت در پروسه اعتباردهی درخواست های شان را ارسال نموده که سند های آنان روی میز بررسی این ریاست قرار دارند.
سید نجم الدین جلال رییس عمومی امور محصلان گفت بر اساس پیشنهاد مقام ریاست جمهوری که به این اداره مواصلت نموده بود، کار صورت گرفت و خوشبختانه تعداد 400 محصل نخبه را از 15 نهاد تحصیلی به ریاست جمهوری معرفی نموده ایم. وی گفت قرار است با تمام این افراد رییس جمهور کشور دیدار و روی موضوعات مختلف با ایشان مصاحبه داشته باشد.
پوهنیار فیاض احمد ثیار رییس پلان و پالیسی گفت در موردطرح و دیزاین تعمیر جدید وزارت تحصیلات عالی با وزارت شهرسازی و مسکن بحث صورت گرفته و به زودی تیم انجنیری ایشان به این وزارت اعزام گردیده و با ادارات مرکزی در این مورد بحث و گفتگوی مفصل صورت خواهند گرفت.
پوهنیار شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی در این جلسه بیان داشت که پروسه ثبت نام شهرت کامل استادان پوهنتون های کشور در دیتابیس وزارت تحصیلات عالی آغاز گردیده است.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری بعد از استماع تمام گزارشات ادارات مرکزی و واحد های دومی هدایت های لازم را در بخش های آموزش ارتقای ظرفیت کارمندان و استادان، بررسی بست های خالی در ادارات مرکزی و ادارات دومی مرکز و ولایات، اعلان و استخدام افراد در بست های خالی، زمینه کارهای عملی محصلان بیشتر شود، تطبیق پروژه ها، تسریع روند بازنگری نصاب تحصیلی، سهم گیری اساتید پوهنتونهای کشور در بخش های تخنیکی پروژه های ساختمانی با در نظرداشت رشته های تخصصی شان و شفافیت امتحانات کانکور به ریاست های وزارت تحصیلات عالی و واحد های دومی هدایت لازم صادر نمود.