You are here

وزیر تحصیلات عالی پیشنهادات والی کندز را بخاطر بهبود تحصیلات عالی آن ولایت استماع نمود.

این مطلب را پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در دیداری که با اسدالله عمرخیل والی کندز و شماری از مقامات محلی این ولایت انجام داد، بیان نمود. 
د راین دیدار والی کندز روی وضعیت تحصیلات عالی در این ولایت صحبت نموده یک سلسله خواست ها و پیشنهادات شان را در جهت رشد و توسعه تحصیلات عالی در آن ولایت ارائه نمود.
وزیر تحصیلات عالی با استماع پیشنهادات و خواست های ارائه شده، برنامه های کاری اش را در رابطه به شفافیت، اعتباردهی، کیفیت و ارتقای پوهنتون های دولتی و خصوصی توضیح نموده خواهان همکاری بیشتر مقامات ولایت کندز در جهت تطبیق برنامه های این وزارت شد.
والی کندز هر نوع پیشتیبانی خویش را از برنامه های وزارت تحصیلات عالی ابراز داشته وعده همکاری را در زمینه تطبیق آن ابراز نمود.