You are here

وزیر تحصیلات عالی: پوهنتون ها در برنامه آگاهی دهی پروسه انتخابات نقش فعال داشته باشند

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در ویدیو کنفرانسی که صبح امروز با رووسای پوهنتون های مرکز و ولایات انجام داد، ضمن ابراز این مطلب، مراتب قدردانی رئیس جمهور کشور را به مناسبت گزارش دهی به وقت پوهنتون ها پیرامون راه های جلوگیری از فساد، شفافیت و تطبیق سالم پروسه انتخابات وسیلتاً به رووسای پوهنتون ها ابراز نموده از جانب خویش نیز از زحمات و پشت کار شان در زمینه تشکر کرد.
وزیر تحصیلات عالی از طریق ویدیو کنفرانس به تمام پوهنتون های مرکز و ولایات هدایت داد تا با در نظر داشت مسوولیت های شان منحیث استادان و محصلان کشور در پروسه انتخابات سهم فعال داشته و در برنامه های آگاهی دهی برای مردم تلاش نمایند.
پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری از هییت رهبری و استادان پوهنتون ها خواست تا در صورت برخورد با هر نوع مداخله غیر قانونی و یا اعمالی که شفافیت این پروسه را مختل سازد، موضوع را به مقامات وزارت گزارش دهند تا با در جریان گذاشتن مقام محترم ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات به حل آن در اسرع وقت اقدام صورت گیرد.
در این ویدیو کنفرانس دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی نیز بر نقش استادان و محصلان در موفقیت روند انتخابات تاکید کرده خواستار توجه آنان به ویژه در روند آگاهی دهی پروسه انتخابات برای مردم گردید.
رووسای پوهنتون های مرکز و ولایات نیز وعده سپردند تا برای انتخاب نمایندگان واقعی مردم و تطبیق انتخابات شفاف، در برنامه های آگاهی دهی سهم گرفته و دین میهنی و مردمی شان را ادا سازند.