You are here

وزیر تحصیلات عالی و سفیر کشور ناروی روی همکاری های آنکشور در بخش های مختلف اکادمیک و ایجاد توامیت ها میان نهاد های تحصیلی دو کشور صحبت نمودند

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی کشور در ملاقاتی که با ماری سیکر سفیر کشور شاهی ناروی داشت، ضمن قدردانی از کمک های آنکشور به ویژه در عرصه تحصیلات عالی، روی همکاری های کشور ناروی تاکید نمود.

وی مساعدت های کشور ناروی را که از طریق بانک جهانی صورت می گیرد موثر خوانده از آن تمجید کرد.

پوهنوال دوکتور فریده مومند  در رابطه به فعالیت های این وزارت طی چند سال معلومات داده گفت در بخش ارتقای ظرفیت های استادان، گماشتن زنان با تجربه در پست های کلیدی نهاد های اکادمیک و اداری، افزایش سهم زنان در بورسیه های دولتی و گروپی، اختصاص دادن سیت های مشخص برای قشر اناث در کانکور سال گذشته و افزایش این سیت ها  در کانکور سال جاری، مبارزه علیه فساد اداری، ساده سازی پروسه توزیع دیپلوم ها و چاپ دیپلوم های جدید، سیستم سازی و سایر بخش ها فعالیت های موفقانه را انجام داده است.

همچنان وزیر تحصیلات عالی خواستار امضای تفاهمنامه همکاری میان دو کشور در بخش تحصیلات عالی گردید.

بالمقابل ماری سیکر سفیر کشور شاهی ناروی با اشاره بر تعهدات کشورش متبوعش در کنفرانس بروکسل گفت، کشور شاهی ناروی در بخش های مختلف از جمله توانمند سازی زنان افغان، ارتقای کیفیت تعلیمی و از طریق بانک جهانی در بخش تحصیلات عالی نیز کمک می کند.

وی از دسـتآورد های  اخیر وزارت تحصیلات عالی افغانستان ابراز خرسندی نموده وعده همکاری های بیشتری را به این وزارت داد