You are here

وزیر تحصیلات عالی مشکلات محصلان فارغ شده از پوهنتون های قزاقستان را استماع کرد.

دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی با نمایند گان محصلان افغان که از پوهنتون های کشور قزاقستان فارغ شده اند، دیدار نمود.
در این دیدار فارغان یاد شده مشکلات شان را در قسمت عدم تائید اسناد فراغت شان، با وزیر تحصیلات عالی در میان گذاشته خواستار حل این مشکل گردیدند.
دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی با توضیح برنامه های کاری در جهت عرضه خدمات بهتر تحصیلی به جوانان کشور گفت:" رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی با اراده محکم و در چوکات قوانین کشور بصورت جدی کار نموده و مشکلات جوانان کشور را حل خواهد کرد." 
وزیر تحصیلات عالی همچنان به اداره مربوطه هدایت داد تا هرچه عاجل مشکلات فارغان یاد شده را توحید و به شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی ارایه نموده تا در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردد.