You are here

وزیر تحصیلات عالی خلاقیت های محصلان پوهنتون ننگرهار را مورد ستایش قرار داد

وزیر تحصیلات عالی با دو تن از محصلان ممتاز پوهنتون ننگرهار دیدن نموده لیاقت و خلاقیت های آنان را در امور درسی شان مورد ستایش قرار داد.
محصلان یاد شده هر یک ولی خان محصل صنف سوم پوهنتون ننگرهار موفق به کشف 7 فورمول ریاضی و نورالله محصل صنف چهارم پوهنحی تعلیم و تربیه آن پوهنتون موفق به کشف دو فرمول در رشته فزیک گردیده اند.
پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در حالیکه داکتر یحیی فهیم رئیس پوهنتون ننگرهار و چند تن از استادان آن پوهنتون نیز حضور داشتند، لیاقت و تلاش محصلان یاد شده را در راستای کسب علم و دانش ستوده کشفیات آنان را باعث افتخار خانواده تحصیلات عالی خواند. وزیر تحصیلات عالی با اظهار هر نوع حمایت این وزارت از محصلان ممتاز در ایجاد زمینه های بهتر تحصیلی برای جوانان به ویژه استعداد های بهتر کشور وعده داد.
قابل ذکر است که کشفیات محصلان یاد شده در پوهنتون ننگرهار و اکادمی علوم نیز مورد تائید قرار گرفته است.