You are here

وزیر تحصیلات عالی با کارمندان ریاست اطلاعات، نشرات و ارتباط عامه دیدار نمود

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در دیدار با کارمندان ریاست اطلاعات، نشرات و ارتباط عامه، پیشنهادات و مشکلات شانرا جهت بهبود امور کاری شان استماع نمود.

در این نشست وزیر تحصیلات عالی، فعالیت ها، اطلاع رسانی و بازتاب کاکرد های وزارت تحصیلات عالی توسط تیم نشرات این وزارت را مهم و ارزشمند خوانده، نقش اطلاع رسانی و تحکیم ارتباط میان مردم و مسوولان این وزارت را سازنده و مهم عنوان نمود. وزیر تحصیلات عالی دقت و امعان نظر در خبرنگاری و امور نشراتی را جزئی اصول و ارزش های این مسلک خواند.

دکتور خواجه عمری ضمن قدردانی از فعالیت های شبانه روزی تیم کاری ریاست نشرات افزود:" تغییرات خوبی در فرایند کار های رسانه ای در این وزارت به وجود آمده است که قابل قدر است."

پوهنمل دکتورنجیب الله خواجه عمری ارتقای ظرفیت برای تیم نشراتی این وزارت را یک نیاز جدی برای معیاری شدن روند اطلاع رسانی خوانده ضمن وعده فراهم سازی زمینه های لازم در این عرصه، بر تجهیز بیشتر و رفع سایر نیازمندی های مسلکی کارمندان نشراتی تاکید کرد.