You are here

وزیر تحصیلات عالی با کارمندان بخش تخنیکی اداره آسان خدمت دیدار نمود

وزیر تحصیلات عالی با معاون و شماری از کارمندان بخش تخنیکی اداره آسان خدمت دیدار نموده روی چگونگی تطبیق پروسه ساده سازی امور کاری در وزارت تحصیلات عالی بحث و تبادل نظر نمودند.

در نشستی که به این منظور در وزارت تحصیلات عالی دایر شد، پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در حالیکه معین مالی و اداری و شماری از روسای این وزارت نیز حاضر بودند، ضمن تاکید بر تطبیق پروسه ساده سازی امور کاری این وزارت و همکاری اداره آسان خدمت در زمینه گفت از آنجایکه وزارت تحصیلات عالی در گذشته بخاطر عرضه خدمات بهتر به مردم و کشور حدود 40 فیصد سیستم کاری خویش را الکترونیکی ساخته است امیدوار هستیم تا از سیستم های موجود نیز استفاده صورت گیرد.

وزیر تحصیلات عالی اضافه کرد که وزارت تحصیلات عالی به روسای مربوطه هدایت داد تا روی یک تفاهمنامه کار نمایند تا در روشنی آن بصورت رسمی کار روی پروسه ساده سازی امور کاری این وزارت آغاز گردد.

دکتور احمد سیر مجهور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات نیز تطبیق این برنامه را در وزارت تحصیلات عالی ضروری خوانده، از اداره یاد شده خواست تا با درنظرداشت خصوصیات کاری این وزارت کار های مقدماتی پروسه ساده سازی سیستم کاری را در هماهنگی با نمایندگان وزارت تحصیلات عالی آغاز نمایند.

در این نشست عبدالهادی ذهین معاون اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که هدف از ایجاد این اداره ساده سازی پروسه های خدمات و فعالیت های ادارات عامه کشور می باشد تا از این طریق همه خدمات زیر یک چتر به مردم عرضه گردد.

به گفته وی کار های مقدماتی و جمع آ وری معلومات در رابطه به پروسه های توزیع بورسیه ها، روند توزیع اسناد تحصیلی، تصدیق اسناد فارغان پوهنتون های داخلی و خارجی، پاسپورت های تحصیلی و کانکور آغاز گردیده است.
قرار است این اداره کار های رسمی ساده سازی روند کاری وزارت تحصیلات عالی را بعد از امضای تفاهمنامه با این وزارت آغاز نمایند.