You are here

وزیر تحصیلات عالی از جریان کار ساختمان پوهنتون خصوصی ابن سینا دیدن نمود

یکی از شاخص های عمده نهاد های تحصیلات عالی خصوصی؛ داشتن جای دایمی است که با استندرد های آموزشی از هر نگاه برابر باشد.

این مطلب را پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی حین دیدار از جریان کار ساختمان پوهنتون خصوصی ابن سینا که قرار است در ساحه شهرک امید سبز اعمار گردد، بیان داشت.

در این دیدار وزیر تحصیلات عالی در حالیکه پوهندوی محمد امیر کامه وال رییس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، محمد ضیا ساحل رییس اطلاعات، نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی و دکتور جاوید احمد بکتاش مشاور تخنیکی وزارت نیز حاضر بودند، داشتن ساختمان های دایمی و معیاری برای نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را یکی از شاخص های عمده و اساسی برای نهادهای تحصیلی خصوصی عنوان نمود.

موصوف گفت: ساختمان های که برای آموزش دیزاین می گردد دارای استندرد های مشخص خویش می باشد و به هیچ وجوه یک تعمیر رهایشی جوابگویی نیازمندی های تدریسی شده نمی تواند.

وزیر تحصلات عالی ضمن قدردانی از سرمایه گذاری پوهنتون ابن سینا در بخش ایجاد تعمیر دایمی و معیاری آموزشی، اضافه کرد که وزارت تحصیلات عالی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را که یک بازوی توانمند وزارت تحصیلات عالی می باشند تشویق به ساخت تعمیر های معیاری و دایمی بصورت مستقل و یا با همکاری دولت می نماید.

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی سرمایه گذاری در بخش نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را مهم خوانده اذعان نمود که وزارت تحصیلات عالی با تمام امکانات دست داشته خویش از پوهنتون های خصوصی کشور حمایت نموده بر معیاری شدن آنان تاکید می نماید.

قابل ذکر است که ساختمان جدید پوهنتون ابن سینا در هفت طبقه به مساحت 27 هزار متر مربع در شهرک امید سبز ساخته می شود که به گفته مسوولان پروژه در یک وقت گنجایش حدود 2 هزار محصل را دارا می باشد و تمام معیار های لازم آموزشی در آن مدنظر گرفته شده است.