You are here

وزیر تحصیلات عالی از جریان امتحان معلمان دیدار کرد

 پوهنمل دکتورنجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی،  دکتور احمدسیر مهجور معين مالى و ادارى و محمدضیا ساحل رييس نشرات و سخنگوى اين وزارت از جریان امتحان بست های معلمین و بست های اداری ادارات در پوهنتون کابل دیدن نموده از هییت ممتحن خواست تا در تامین شفافیت و عدالت در روند امتحانات توجه. بیشتر نمایند.

 قابل ذکر است که بيشتر از ٣٠ هزار داوطلب براي احراز بيش از ٣ هزار و پنجصد بست معلمى به رقابت پرداخته اند.