You are here

وزرای تحصیلات عالی و انکشاف شهری امروز در حالیکه رئیس مشرانو جرگه هم حضور داشت پلان تفصیلی واصلاحی شهرک قیام الدین خادم مربوط استادان پوهنتون ننگرهار را امضا نمودند.

این شهرک که درساحه 478 جریب زمین درشهر جلال آباد موقعیت دارد و دارای 500 نمره رهایشی وسایرخدمات وزیربناهای اساسی بوده وشبکه های آبرسانی،برق،سرک سازی وکانالیزیسیون را نیز دارا می باشد در مراسم امضای اسناد یاد شده داکتر عبد اللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن سپاسگزاری از تلاش های فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه و وزیر شهر سازی، اعمار این شهرک را یک گام ارزنده در راستای تامین نیازهای مادی استادان تلقی نموده گفت: اگراستادان ما سرپناه نداشته باشند نمی توانند امور تحقیقی وتدریسی را با آرامش خاطر دنبال نمایند. وی افزود، ساخت این شهرک باعث علاقه گرفتن بیشتر استادان به امور تحقیقی و اکادمیک گردیده و به گونه غیر مستقیم در کیفیت نظام تحصیلات عالی نیز اثر گذار می باشد. هم چنان دراین محفل اثری از استاد قیام الدین خادم یکی از نویسندگان کشور که شهرک متذکره نیز به اسم وی مسمی می باشد، توسط لعل پاچا آزمون مشاور ریاست جمهوری درامور فرهنگی رونمایی گردید