You are here

وزارت تحصیلات عالی جهت حل مشکلات استادان پوهیالی تلاش های را آغاز نموده و پیشنهادی را نیز در زمینه به مقام ریاست جمهوری ارائه نموده است.

این مطلب را پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در حالیکه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی و پوهندوی فیصل امین رئیس تقرر و انفکاک استادان نیز حضور داشتند، در نشستی با شماری اساتید پوهیالی از پوهنتون های دولتی مرکز و ولایات کشور ابراز نمود.
وی گفت، از همان روز نخست کاری اش تلاش نموده است تا مشکل ارتقای اساتید پوهیالی و سایر مشکلات آنان را که با تنفیذ قانون جدید تحصیلات عالی به وجود آمده است، مرفوع سازد.
بناً مشکلات استادان پوهیالی در نشست های متعدد بصورت جدی و پیگرانه مورد بررسی قرار داده شده و به این منظور پیشنهادی را نیز به مقام ریاست جمهوری کشور فرستاده است.
پوهنمل خواجه عمری ضمن برجسته سازی وظایف و مسئولیت های اساتید جوان پوهنتون ها از آنان خواست تا با درک شرایط عینی کشور در راه رشد و تقویت تحصیلات عالی و همکاری با وزارت تحصیلات عالی در زمینه تلاش بیشتر نمایند.
بعداً چند تن از استادان یاد شده بر محور مشکلات شان صحبت نموده، خواهان ارتقای رتب علمی شان، افزایش معاش استاتید پوهیالی و معرفی آنان در بورسیه های ماستری شدند.
در این نشست پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی پیرامون کارکرد های این وزارت در خصوص امتیازات، بورسیه ها و حل مشکل ارتقای رتب علمی استادان پوهیالی معلومات داده گفت: مقرره معاشات اعضای کادر علمی تدوین و به وزارت عدلیه فرستاده شده است.
به گفته معین علمی وزارت تحصیلات عالی جهت ارتقای ظرفیت و بلند بردن درجه تحصیلی استادان پوهیالی 11 مرکز ارتقای ظرفیت استادان در چهار پوهنتون مرکز و هفت پوهنتون بزرگ ولایات ایجاد می گردد که این پوهنتون ها با پوهنتون های همجوار در این بخش نیز همکاری می خواهند نمود.
وی در رابطه به بورسیه ها تحصیلی گفت: از مجموع بورسیه ها که در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار می گیرد 50 فیصد آن را به استادان اختصاص داده است و همچنان در برنامه های ماستری داخل کشور نیز سهم استادان که شامل 50 فیصد می شود نیز درنظر گرفته شده است.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی همچنان از استادان خواست تا جهت پیگری و حل مشکلات اساتید پوهیالی دو تن شانرا به این وزارت معرفی نمایند تا از جریان انکشافات در موارد ذکر شده آگاهی حاصل نموده و در پیشرفت برنامه و فعالیت های متذکره همکاری نمایند.
در این نشست چند تن استادان به نمایندگی سایرین از اقدامات و فعالیت های رهبری وزارت تحصیلات عالی تشکری نموده وعده دادند تا در جهت تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی از همکاری همه جانبه نمایند.
قابل ذکر است که در قانون جدید تحصیلات عالی، برای معاون استاد یا پوهیالی داشتن سند ماستری و یا در طی دو دوره ترفیعات علمی شان شمولیت در برنامه ماستری لازمی شده است.