You are here

وزارت تحصیلات عالی برنامه معیاری سازی نصاب تحصیلی را آغاز نمود.

برنامه جدید در خصوص بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلات عالی مورد تائید رئیس جمهور قرار گرفت
این برنامه توسط پوهنمل انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در جلسه شورای عالی قوای بشری که تحت ریاست رئیس جمهور در ارگ دایر شد، ارائه گردید.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی هدف از ارائه این برنامه را بهبود کیفیت برنامه های علمی و فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی مبتکرانه و با کیفیت برای محصلان خواند.
پوهنمل انجنیر عبدالتواب بالاکرزی گفت که نصاب تحصیلی معیاری یکی از عناصر کلیدی و مهم در تحصیلات عالی بوده و تطبیق آن باعث بهبود کیفیت تدریس و فراغت کادر های با دانش و شایسته طبق نیاز بازار کار می گردد.
رئیس جمهور غنی در این خصوص صحبت نموده، گفت که برای کارهای عملی در این بخش، وزارت مالیه بودجه را آماده کند. وی بر رابطۀ دانش با منابع و کاریابی و همچنان بر استفاده از ظرفیت ها و تجارب پوهنتون های خارج کشور و اهمیت زیربناها و قوای بشری تاکید کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد که عنصر مهم در این برنامه، مشوره است و در کنار دیدگاه متخصصین، نظریات محصلین و استادان جوان نیز گرفته شود. 
در جلسه شورای عالی قوای بشری روی هم خوانی نصاب های معارف و تحصیلات عالی و شیوه های تدریس نیز تاکید بعمل آمد