You are here

ورکشاپ تهیه پلان استراتیژیک انکشافی پوهنتون های دولتی و خصوصی دایر شد

ورکشاپ تهیه پلان استراتیژیک انکشافی پوهنتون های دولتی و خصوصی در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

این ورکشاپ یک روزه، با حضور داشت معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، معین مالی و اداری، معین امور محصلان، رییس پلان و پالیسی، رییس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی، اعضای کمیته بازنگری و نظارت از تطبیق برنامه استراتیژیک و معاونان علمی و نمایندگان پلان و پالیسی 25 پوهنتون دولتی و خصوصی افتتاح شد.

دیپلوم انجنیر پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سر پرست وزارت تحصیلات عالی گفت:" این ورکشاپ یک ورکشاپ بسیار مهم و عمده در راستای تهیه پلان استراتیژیک نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی بوده و داشتن یک پلان و راهکار منطقی می تواند ما را زود تر به اهداف ما برساند."

سرپرست وزارت تحصیلات عالی علاوه نمود:"برخی از نهاد های تحصیلی ما جوان و تازه تاسیس هستند که آنان در قسمت تطبیق پلان استراتیژیک با مشکلات و چالش ها رو برو می گردند، از همین رو نیاز است با آنان کار صورت گیرد تا به یک وضعیت مطلوب برسند که خوشبختانه وزارت تحصیلات عالی کمیته مشخصی را از استادان که در قسمت تهیه و تدوین پلان استراتیژیک از تجربه کافی برخوردار هستند، ایجاد نموده تا با این پوهنتون های که مشکل تطبیق پلان استراتیژیک دارند، کمک نمایند."

موصوف همچنان از تمام نهاد های دولتی و خصوصی خواست تا اولویت های شان را شناسایی و در مطابقت با استراتیژی کلان کشور همگون ساخته و همچنان شامل پلان استراتیژیک خویش نمایند.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت:"جای بسیار خوشی است که ما گامی دیگری در راستای نهادینه ساختن ارزش های پلان استراتیژیک در نهاد های دولتی و خصوصی بر میداریم و به طرف معیاری شدن نهاد های تحصیلات عالی می رویم."

معین مالی و اداری افزود، تغییرات علمی به وجود آمده در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، نیازمند این است تا پلان استراتیژیک خویش را بر اساس آن هماهنگ ساخته و آینده جامعه علمی و اکادمیک کشور را به آن جهت سوق دهیم.

پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی گفت:" امروز یک فرصت بسیار خوب است که پوهنتون های دولتی و خصوصی زیر چتر کلان وزارت تحصیلات عالی جمع شده روی تهیه و تطبیق پلان استراتیژیک بحث می کنند که این خود نشان دهنده اهداف کلان علمی و اکادمیک نهاد های تحصیلی را نشان می دهد."

پوهنیار احمد فیاض سیار رییس پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی پیرامون اهمیت و اهداف تدویر ورکشاپ صحبت نموده گفت، وزارت تحصیلات عالی در راستای یک نظام معیاری، باکیفیت و بااعتبار تحصیلی قدم برداشته است. یکی از این اهداف، داشتن یک پلان استراتیژیک واقعی در مطابقت با شرایط روز می باشد که این ورکشاپ ما را به آن اهداف نزدیک تر می سازد.

وی گفت، این برنامه از سوی ریاست پلان و پالیسی با همکاری دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی از سال 2016 آغاز گردید که پلان استراتیژیک 3 پوهنتون مرکز نهایی و در مرحله اجرا گذاشته شد. در سال 2017، پلان استراتیژیک 10 دانشگاه دولتی و خصوصی نهایی و در مرحله اجرا سپرده شد. وی افزود، امسال نیز پلان استرتیژیک 25 پوهنتون دولتی و خصوصی، مرکز و ولایات نهایی خواهد شد.

پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی نیز پیرامون موضوع صحبت نمود.

بعدا پوهنمل دکتور فرید احمد منیب به نمایندگی از اعضای کمیته بازنگری و نظارت از تطبیق برنامه استراتیژیک، پرزنتیشنی نمونه ای را تحت عنوان "برنامه ریزی استراتیژیک برای پوهنتون ها"، ارایه نمود که مورد استقبال قرار گرفته و اشتراک کنندگان پیرامون آن طرح ها و نظریات شان را مطرح نمودند.

قابل ذکر است که اشتراک کنندگان ورکشاپ، کار های عملی شان را در چهار گروپ تقسیم بندی نموده و جهت تهیه و تدوین پلان استراتیژیک، نظریات و پیشنهادات رهنمودی شان را مطرح نمودند.