You are here

ورکشاپ بازنگری و نیازسنجی پوهنتون های طبی نهایی گردید

ورکشاپ بازنگری و نیازسنجی نصاب پوهنتون های طبی با فعالیت بیش از 90 تن از اعضای کمیسیون نصاب، متخصصان طبی و استادان پوهنتون های طبی دولتی و خصوصی امروز نهایی شد.
در این ورکشاپ نصاب پوهنحی های ستوماتولوژی، قابلگی، نرسنگ، علوم متمم صحی(تکنالوژی طبی و انستیزی) و صحت عامه، بررسی، نیازسنجی و بروز رسانی شد.
این ورکشاپ روز یکشنبه با کار و فعالیت بیش از 90 تن از  اعضای کمیتۀ بازنگری نصاب پوهنتون های طبی دولتی و خصوصی در وزارت تحصیلات عالی آغاز یافت و امروز نتیجۀ کار یک هفته یی اعضای بازنگری و تغییر نصاب به وزارت تحصیلات عالی سپرده شد. 
به گفته داکترحسنیه عضو کمیسیون ملی نصاب از روز یکشنبه تا کنون همه روزه اساتید دیپارتمنت های مختلف به صورت دوام دار از ساعت هشت صبح تا 4 بجه شام، روی مفردات درسی و نصاب جدید مشترکاً کار کردند و امروز بستۀ اصلاحی نصاب در رشته های طب از سوی کمیته تجدید نصاب به وزارت تحصیلات عالی تحویل داده شد. داکتر حسنیه گفت: " در این روند بازنگری بعضی از مضامین از فرایند نصاب حذف، برخی ادغام و قسمتی هم از یک سمستر به سمستر بعدی یا قبلی بنابر مصلحت های که ایجاب می کرد انتقال داده شد. 
گفتنی است که کار بازنگری و بروز رسانیِ نصاب نهاد های علمی و انطباق نصاب نهاد های علمی کشور با معیار های جهانی در وزارت تحصیلات عالی ادامه دارد. تاکنون دور نخست رشته های انجنیری، حقوق، شرعیات، زراعت و اینک رشته های طبی نهایی و به وزارت تحصیلات عالی تحویل داده شده و کار روی بقیه نصاب در هفته های آینده ادامه خواهد داشت.