You are here

ورکشاپ آگاهی دهی و مشورتی در مورد نظارت جامعه مدنی از فعالیت تعلیمی و تحصیلی دایر گردید

دولتداری باز نه تنها شفافیت و حسابدهی را در داخل کشور میان جامعه مدنی و حکومت به وجود می آورد، بلکه اعتبار و مشروعیت دولت را در سطح بین المللی بالا می برد.

این مطلب را دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی و مشورتی در مورد نظارت جامعه مدنی از فعالیت های تعلیمی و تحصیلی که توسط وزارت های تحصیلات عالی و معارف در ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی معلوماتی دایر گردید، بیان داشت.

وی تاکید نمود:" به هر پیمانه که ما در زمینه شفافیت و حساب دهی حرکت می نمایم، اعتبار بین المللی ما در این عرصه بالا رفته و از حمایت خوبی جامعه جهانی برخوردار می شویم."

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی علاوه کرد:" وزارت های تحصیلات عالی و معارف یگانه سکتوری است که جامعه مدنی را در روند مشارکت دولتداری باز، به طور کامل شریک ساخته و در مراحل کاری کمیته های تعلیمی و تحصیلی سهم شان را داشته اند."

دکتور مهجور در مورد اهداف و اهمیت ورکشاپ یاد شده اظهار داشت که آگاهی دهی در مورد اهداف و فعالیت های دولتداری باز، چگونگی پیشبرد فعالیت ها در سکتور معارف و تحصیلات عالی، چگونگی تطبیق پلان عمل که در کمیته مرکزی مطرح شده است و تطبیق آنان در کمیته های ولایتی و نحوه ای گزارشدهی کمیته های ولایتی، از موضوعات عمده می باشند که در این ورکشاپ روی آن بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن سپاس گزاری از همکاری های پروگرام CBA وزارت معارف و سکرتریت دولتداری باز، خواستار شد تا نتایج مطلوب در تعیین ساحات کاری و فعالیت های کمیته تعلیمی و تحصیلی در اخیر این ورکشاپ، ارایه گردد.

دراین ورکشاپ معین مالی و اداری وزارت معارف، روئسای پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی و معارف، نمایندگان جامعه مدنی مرکز و ولایات، نماینده CBA، نماینده سکرتریت مشارکت دولتداری باز، رووسای پوهنتون ها و معارف ولایات بلخ، کندهار، هرات و ننگرهار و نمایندگان کمیته های ملی و ولایتی نیز اشتراک داشتند.

دکتور سید حمیدالله معین مالی و اداری وزارت معارف گفت:" بحث دولتداری باز و مشارکت نهاد های اجتماعی و جامعه مدنی بحثی است که در پالیسی های بزرگ دولت جا دارد."

وی علاوه نمود، براساس اهداف فوق، وزارت های تحصیلات عالی و معارف مکلف گردیده اند تا میکانیزم نظارتی را در همکاری با نهاد های جامعه مدنی در بخش بهبود سکتور تعلیمی و تحصیلی، شریک ساخته و ازاستعداد های آنان در بخش شفافیت و حسابدهی، استفاده موثر نمایند.

معین مالی و اداری وزارت معارف همچنان افزود:" این ورکشاپ آگاهی دهی، آغاز کار و فعالیت کمیته های ولایتی(بلخ، کندهار، هرات و ننگرهار)، پیرامون تطبیق تعهد نظارت جامعه مدنی بر شفافیت و کیفیت تعلیم و تحصیل که جز یازده تعهد مشارکت دولتداری باز افغانستان می باشد، دایر گردیده است.

پوهنیار فیاض احمد سیار ضمن تعهد بر تطبیق طرح نظارت جامعه مدنی بر شفافیت و کیفیت تعلیم و تحصیل تاکید نموده، گزارشی از کارکردها و فعالیت های کمیته ملی نظارت را ارایه نمود.

بعداً محموده تقوا نماینده جامعه مدنی از سهم دهی اعضای جامعه مدنی در بخش های نظارتی قدردانی نموده گفت:" نمایندگان ما در مرکز و ولایات در شناسایی چالش ها و بهبود کیفیت تعلیمی و تحصیلی همکاری می نمایند."

بعدا معین مالی و اداری و رییس پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی، رییس پالیسی و پلان استراتیژیک وزارت معارف، نماینده سکرتریت دولتداری باز و نماینده جامعه مدنی به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارایه نمودند.

بعد از ظهر ورکشاپ، اشتراک کنندگان به چهار گروپ کاری تقسیم شده و پیرامون تعیین تشکیلات کمیته های ولایتی(رییس، معاون، سکرتریت و شخص ارتباطی با کمیته ملی) و تعیین ساحات مورد نظارت تعلیمی و تحصیلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.