You are here

ورکشاپ آگاهی دهی از قانون در پوهنتون تخار دایر شد

به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور، ورکشاپ آگاهی دهی از قانون در پوهنتون تخار تدویر یافت.

در این ورکشاپ سه روزه در رابطه به قانون منع تبعیض، آزار و اذیت زنان و اطفال و پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسیتی زنان در نهاد های تحصیلات عالی به اشتراک کنندگان معلومات ارایه می گردد.

این ورکشاپ از سوی پوهنتون تخار به ابتکار مدیریت عمومی جندر این پوهنتون، به حمایت بنیاد آقا خان و به همکاری تخنیکی ریاست صحت عامه تخار برای 600 تن از استادان، کارمندان و محصلان این پوهنتون تدویر گردیده است.

پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی پوهنتون تخار راه اندازی چنین برنامه ها را که جنبه آگاهی دهی و آموزشی دارد، برای همه اقشار جامعه به خصوص قشر پوهنتونی مهم و ارزنده تلقی کرده تاکید نمود که زندگی بشر بر اساس قانون تنظیم گردیده و آگاهی از قانون از ضرورت های مبرم انسان ها به شمار می رود .

معاون علمی پوهنتون تخار در صحبت های خویش راجع به استرداد استقلال کشور و کارنامه های شاه امان الله خان غازی نیز معلومات ارایه نمود و از سهم گیری نهادهای همکار جهت تدویر این ورکشاپ قدردانی کرد.