You are here

ورکشاپ آموزش تحقیق و نشر مقالات تحقیقی در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

"تحقیقات علمی باید مطابق نیازمندی های کشور باشد و بدرد جامعه بخورد به گونه ای که برپایه این تحقیقات تصامیم مهم گرفته شود."

این مطلب را پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی در محفل گشایش ورکشاپ آموزشی تحقیق و نشر مقالات علمی برای استادان پوهنتون ها بیان کرد. 

سرپرست تحصیلات عالی راه اندازی ورکشاپ آموزش تحقیق و مقالات تحقیقی را برای استادان یک‌ نیاز جدی خوانده گفت: " پوهنتون ها باید از مرحلۀ تدریس، به عرصۀ تحقیق برای رسیدن به اهداف علمی عبور کنند و تلاش مینماییم تا بحث های تحقیق شامل پروژه های انکشافی گردد و مکانیزمی برای تشویق استادان به کار تحقیق به وجود بیاید." 

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی گفت که تحقیقات علمی باید مطابق نیازمندی های کشور باشد و بدرد جامعه بخورد به گونه ای که برپایه این تحقیقات تصامیم مهم گرفته شود؛ زیرا تصامیمی که بر اساس تحقیقات علمی صورت بگیرد پایدار و اثربخش خواهد بود

وی افزود که خوشبختانه با حمایت رئیس جمهور کشور اکنون ریاست تحقیق، تآلیف و ترجمه در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردیده و روی پلان های اساسی در راستای معیاری شدن تحقیقات علمی و رشد این عرصه کار می نماید؛ تا تحقیقات علمی نهاد های تحصیلات عالی با استندرد های لازم عیار گردد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از شاملان ورکشاپ خواست تا از آموزش های این ورکشاپ استفاده اعظمی نموده و آنرا در ساحه کاری شان تطبیق نمایند.

پوهنمل دکتور مرضیه وفایی رییس تحقیق، تألیف و ترجمه از چهار مرحله رشد پوهنتون ها یاد آوری کرده گفت که مرحله اول رشد پوهنتون ها تعلیم و تدریس، مرحله دوم تحقیق و مرحله سوم و چهارم کار آفرینی و ضرورت های جامعه را تشکیل میدهد. به گفته وی پوهنتون افغانستان اکنون در مرحله گذار از تعلیم و تدریس به مرحله تحقیق قرار دارد.

موصوف اضافه کرد، با آن که تجارب کشور های جهان در عرصۀ تحقیقات معیاری را داریم اما با چالش‌های جدی در این عرصه مواجه ایم. 

بانو وفایی این چالش‌ ها را کمبود اسناد تقنینی در زمینه حمایت مادی و معنوی و حقوق مالکیت مؤلف و مترجم، نبود مراکز کافیِ تحقیق، عدم نشر معیاری منابع تحقیق، عدم ارتباط میان صنعتِ جامعه (بازار کار)و نهاد های علمی و عدم بودجۀ کافی برای فرهنگ‌ سازی تحقیقات معیاری عنوان نموده گفت که ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه، تلاش می ورزد تا با برنامه‌ریزی دقیق زمینۀ ارزشیابی کارهای تحقیقی را فراهم کرده و برای نهادینه کردن فرهنگ‌سازی تحقیقات معیاری کار های ماندگاری را انجام دهد.

این ورکشاپ سه روز ادامه یافته و موضوعاتی، چون سبک نگارش علمی، پروپوزل‌نویسی تحقیق معیاری، نحوۀ نشر آثار و مقالات علمی در سطح جهان و ژورنال‌های بین الملل به اشتراک کنندگان ارائه می گردد.