You are here

ورکشاپ آموزشی برای مربیان تفتیش شماری از ادارات دولتی کشور دایر شد

ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی ورکشاپ آموزشی را برای مربیان تفتیش شماری از ادارات دولتی کشور دایر نمود.

در این ورکشاپ که 12 روز ادامه خواهد داشت؛ به اشتراک کنندگان چارچوب های کنترول داخلی، تعریف کنترول داخلی، معنای دستیابی به کنترول، طرزالعمل های INTOSAI برای معیارات کنترول داخلی و سایر موارد از سوی استادان داخلی و خارجی تدریس می گردد.

در محفل افتتاح ورکشاپ یاد شده پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن قدردانی از تلاش های ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی، برگزاری همچو برنامه های آموزشی را در راستای زدودن فساد از ادارات دولتی کشور موثر خواند.

وی نقش مربیان ادارات مختلف را که در این ورکشاپ شرکت نموده اند خیلی مهم عنوان نموده از آنان خواست تا آموزش های که در جریان این ورکشاپ فرا می گیرند با سایر کارمندان ادارات خویش شریک سازند.

غلام داود شایق رییس تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی در رابطه به اهداف این ورکشاپ معلومات داده گفت "بعد از آنکه یکی از گزارشات ریاست تفتیش وزارت تحصیلات عالی از سوی مقام ریاست جمهوری کشور به عنوان گزارش نمونه به سطح کشور شناخته شد؛ این ریاست موظف گردید تا برنامه های آموزشی را به سایر مفتشین ادارات دولتی تدویر نمایند.

موصوف همچنان از حمایت و پشتیبانی مقام وزارت تحصیلات عالی در جهت تامین شفافیت در امور تفتیش و تطبیق قوانین و مقررات مربوطه سپاسگزاری نمود.

در این ورکشاپ که به همکاری مالی و تخنیکی دفتر USAID و برنامه حسابدهی و شفافیت افغانستان (امانت) دایر شده است مفتشین وزارتخانه های صحت عامه، مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت تحصیلات عالی و اداره عالی بررسی اشتراک نموده اند.