You are here

هیچ نوع سهل انگاری واحمال در روند ملی امتحان کانکور مورد قبول نیست وپروسه امتحان کانکور امسال مورد حمایت همه جانبه رییس جمهور نیز قرار گرفته است.

این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در ویدیو کنفرانسی که امروز با روسا ومعاونان پوهنتون های مرکز و ولایات دایر نمود، ابراز داشت. وی ضمن قدردانی از شمار پوهنتون ها که درروند ملی کانکور همکاری نموده بودند، گفت، پوهنتونهای ولایات مکلف هستند که با کمیته کانکور وهیات اعزامی این کمیته همکاری همه جانبه نمایند.

پوهنوال مومند افزود که روند مکافات ومجازات مسوولان را در پروسه امتحانات کانکور جدا در نظر داشته و پوهنتون های که با تیم اعزامی کانکور همکاری نکرده اند، مجازات خواهند شد.

قابل ذکر است که تا کنون امتحان کانکور در چهارده ولایت اخذ گردیده و امتحان بیست ولایت متباقی تا اخیر ماه سرطان امسال اخذ خواهد شد