You are here

هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی در شفاخانه های کادری مرکز از مریضان عیادت نمود

هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی در شفاخانه های کادری مرکز از مریضان عیادت نموده و آنها را مورد تفقد نقدی قرار داد.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالیکه معینان امور محصلان و مالی و اداری، روئسای ادارات مرکزی و تعدادی از کارمندان این وزارت نیز حضور داشتند، با هم عید مبارکی نموده برای تامین صلح دایمی و پیشرفت کشور دعا نمودند.
معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالیکه پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان و پوهاند
دکتور شمس الرحمن رحمانی سرپرست پوهنتون طبی کابل نیز حضور داشتند به شفاخانه های کادری علی آباد و امراض قلبی رفته از مریضان داخل بستر آن شفاخانه ها عیادت نمودند. 
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی ضمن عید مبارکی با مریضان به ویژه مجروحان حادثه بم گذاری در موتر حامل محصلان پوهنتون های پولی تخنیک کابل و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی یک مقدار پول نقد را نیز به آنان توزیع نمود.
موصوف ضمن استماع مشکلات و خواست های پرسونل شفاخانه زحمات دکتوران و پرسونل خدماتی شفاخانه های یاد شده را مورد تمجید قرار داده برای بهبود امور کاری آنها هدایات لازم داد.
در همین حال دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در دیداری با پرسونل و مریضان داخل بستر شفاخانه های میوند و شهرارا عید را به آنها تبریک گفته جویای احوال شان شد.