You are here

هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی از چگونگی نظم کار و حاضری کارمندان روز دو شنبه پس از رختصی روز های عید نظارت کرده و به خاطر رفع کاستی های موجود و تسریع خدمات برای مراجعین طی جلسۀ جداگانه تصمیم لازم گرفتند

در ترکیب هیأت، محترم پوهنمل انجینر عبدالتواب بالا کرزی معین علمی، دکتور احمدسیر مهجور معین مالی واداری ،پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان و روسای وزارت تحصیلات عالی از تمام دفاتر وزارت نظارت کرده و در ضمن عید اضحی ها را برای کارمندان این وزارت تبریک عرض کردند. هیأت رهبری بر نظم بیشتر و خدمات بهتر تاکید کرده و برای دنبال کردن روند تطبیق تصامیم اتخاذ شده، هیأت جداگانه را در آینده تشکیل می دهد