You are here

نصاب جدید، باید مطابق نیازمندی های محلی وملی درتبانی وهمکاری با متخصصان داخلی وخارجی، استادان پوهنتون ها، سکتورخصوصی وجامعه مدنی تعدیل شود.

این مطلب را پوهنمل دوکتورنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی درجلسه ای که با اشتراک معینان، روسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های مرکز وهمچنان روسای پوهنتون های ولایات ازطریق ویدیو کنفرانس داشت بیان کرد.
وزیرتحصیلات عالی گفت: "نصاب نظام تحصیلات عالی نیازبه بازنگری وتعدیل دارد، چون دراین نصاب نیازسنجی به گونه ای که ایجاب می کند صورت نگرفته است". موصوف علاوه کرد: "نصاب جدید، باید مطابق نیازمندی های محلی وملی درتبانی وهمکاری با متخصصان داخلی وخارجی، استادان پوهنتون ها، سکتورخصوصی وجامعه مدنی تعدیل شود." 
دکتورخواجه عمری ازبخش سکتور خصوصی درنظام آموزش عالی کشور به عنوان بازوی توانمند وزارت تحصیلات عالی یاد کرده افزود: درکشورهای پیشرفته، سکتور خصوصی نه تنها درزمینه های جذب که حتا در عرصه تحلیل نیازها وسنجش میزان تاثیررشته ای تحصیلی وکاریابی برای فارغان شان نقش مهمی بازی می کنند. بنابراین وزارت تحصیلات عالی نیز نقش موسسات تحصیلات عالی خصوصی را درامر تغییر وبازنگری نصاب جدید مهم پنداشته وازظرفیت این بخش استفاده خواهد کرد. 
پوهنمل دوکتورنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی، ضمن هدایات لازم کاری برای روسای پوهنتون های ولایات ومرکز، به آنان گفت که دربخش نصاب درگام نخست نیازسنجی محلی درسطح ولایات شان بکنند وبربنیاد این نیاز به بازنگری نصاب بپردازند. وی هم چنان به روسای تمام نهادهای علمی کشور هدایت داد که درکارشان جدی باشند، پلان کاری، سرعت وکیفیت کار را درنظرگرفته، هردو هفته بعد نتایج فعالیت های شان را با وزارت تحصیلات عالی درمیان بگذارند. وزیرتحصیلات عالی روی تطبیق قانون ومقررات نیز تاکید ورزید وگفت "شفافیت درکار وخود داری از فسادی اداری در نهادهای علمی یک امرلازم است واگر موارد ی از تخطی ونادیده گرفتن قانون ومقررات توسط اولیای امور دربخش نهادهای علمی تشخیص شد، برخورد جدی وقانونی با آنان صورت خواهد گرفت