You are here

نشست کمیسیون ماستری و دکتورا دایر شد

نشست کمیسیون ماستری و دکتورا، امروز تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

در این نشست، رییس عمومی انسجام امور اکادمیک، رییس انکشاف برنامه های علمی، معاونان علمی پوهنتون‌های مرکزی و چند تن از معاونان علمی و نمایندگان پوهنتون های خصوصی اشتراک ورزیدند.

بهبود کیفیت برنامه های ماستری، اِعمال نظارت جدی از تمام پوهنتون های دارای مجوز برنامه های ماستری، ساعات درسی و تعیین زمان حضور محصلان در صنف های درسی در بخش های شبانه و روزانه، حضور استادان دایمی و رسمی در برنامه های ماستری این پوهنتون‌ها، میزان حضور محصلان در یک صنف، معیاری سازی درس های ماستری و نوشتن تیزس ها در ختم تحصیل از موارد مهمی مورد بحثِ اعضای اشتراک کننده، در این نشست بود.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی، ضمن شُنود پیشهادات و نقطه نظرات اعضای بورد ماستری و دکتورا هدایت داد که در جریان دوهفته، روی یک طرزالعمل نظارتی و کارشیوۀ فعالیت برنامه های ماستری و در صورت نیاز تعدیل بخش برنامه های شبانه به روزانه توسط کمیسیون مذکور کار صورت گیرد. هم چنان مسأله شامل ساختن برنامه های فوق لیسانس در ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی، برنامه های مشترک ماستری با کشورهای بیرونی و سایر مسایل متعلق به فعالیت برنامه های ماستری پوهنتون های دولتی و خصوصی نیز در آن مورد بحث و مُداقه قرار بگیرد.

آقای بالاکرزی هدف از تسوید این طرز العمل را نهادینه شدن نظم و نسق ارزش ها و معیارهای علمی عنوان کرد و گفت اگر برنامه های ماستری شبانه از کیفیت آن‌چنانی برخوردار نباشد و نتواند پاسخگویی نیازمندی های علمی در جامعه باشد، در این طرزالعمل روی تبدیل آن به روزانه تصامیم لازم و همه جانبه اتخاذ گردد. 

در این نشست تمام اعضای اشتراک کننده، روی چگونگی طرح و تسوید طرزالعمل تبادل افکار نمودند و تصمیم اتخاذ گردید تا دو هفته آینده، پس از کار روی مسودۀ طرزالعمل و پلان نظارتی برنامه های ماستری، نشست دیگری به هدف آخرین اقدامات در این زمینه صورت گیرد.