You are here

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل، طرح پیشنهادی این پوهنتون را استماع و در مورد چگونگی اجرایی شدن آن بحث و تبادل نظر نمودند. 

طرح پیشنهادی پوهنتون پولی تخنیک کابل به اساس هدایت مقام وزارت تحصیلات عالی به نهاد های تحصیلی، جهت نظرخواهی آنان برای اصلاح و تقویت نظام تحصیلات عالی کشور تهیه گردیده است.

این طرح شامل انکشاف و تقویت اسناد تقنینی، تفویض صلاحیت های اجرائیوی به پوهنتون ها، انکشاف و اصلاح سیستم اداری، انکشاف زیر بنا ها، انکشاف و آموزش الکترونیکی و رعایت احکام اسناد تقنینی در امور یومیه می باشد.
پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی پس از استماع توضیحات پیرامون طرح یاد شده توسط هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل گفت:" هدف از این اصلاحات افزایش نقش وزارت از امور اجرایی به امور پالیسی سازی و نظارتی، تفویض استقلالیت اکادمیک، مالی و اداری، تقویت و توسعه زیر ساخت ها، رعایت احکام اسناد تقنینی به صورت کامل در امور یومیه و اصلاح و توسعه سیستم اداری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها می باشد."

موصوف با اشاره به فعالیت های انجام شده در قسمت اسناد تقنینی افزود که طی حدود دو ماه اخیر روی ده مقرره جدید کار صورت گرفته و اکثریت نهاد های تحصیلات عالی کشور به شمول پوهنتون پولی تخنیک کابل در قسمت غنامندی و تقویت مقرره های یاد شده، نظریات خویش را قبلاً به وزارت تحصیلات عالی ارسال نموده بودند که خوشبختانه مسوده ها جهت اجراات بعدی و طی مراحل به وزارت عدلیه فرستاده شده است.

 سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود، آنعده از نهاد های تحصیلات عالی کشور که نظریات شان را تا کنون نه فرستاده اند، هر چه زودتر نظریات و پیشنهادات اصلاحی شان را با وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته تا هیئت رهبری و تیم کاری وزارت تحصیلات عالی آن را مورد توجه قرار دهند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی اظهار داشت که وزارت تحصیلات عالی مصمم است تا نظام تحصیلات عالی و سیستم تشکیلاتی این وزارت را مطابق به خواست های عصر حاضر در روشنی اسناد تقنینی فراگیر و جوابگو عیار سازد.