You are here

نخستین نشست مشورتی روانشناسان در کشور برگزار گردید

اولین نشست مشورتی روانشناسان به هدف ایجاد مراکز مشاوره و روانشناسی در کشور برگزار شد.

این نشست از سوی معاونیت تخنیکی ریاست عمومی اداره امور در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شده و در آن وزیر کار امور اجتماعی، معینان وزارت های تحصیلات عالی، دفاع ملی، معارف، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و نمایندگان نهاد های اکادمیک روانشناسی، محصلان و متخصصین اشتراک ورزیده بودند.

فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی با ابراز خوشبینی از این نشست مشورتی با این برنامه تعهد نمود. وی گفت قوانین متعددی نافذ شده است که از اقشار آسیب پذیر در چوکات توانایی های مالی و نیروی بشری دولت، حمایت صورت می گیرد.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در این نشست صحبت نموده گفت: وزارت تحصیلات عالی بر اساس نیازمندی های جامعه و دولت عرضه خدمات می نماید و یکی آن آموزش کدرهای سالم و متخصص از طریق دیپارتمنت های روانشناسی و پوهنحی های مرتبط به این رشته است.

موصوف افزود: جنگ های چند سال اخیر تاثیرات زیادی بالای روان جامعه و به خصوص زنان و اطفال داشته که تنها مراکز مشوره دهی می تواند به مشکلات مردم رسیدگی نماید.

دکتور مهجور اظهار داشت که از کودک دو ساله افغان تا کهن سالان در این کشور از مشکلات روحی و روانی رنج می برند که بهتر است فعالیت های مسلکی روان درمانی نهادمند و قانون مند شود.

طرح، برنامه ملی مشاوره و روان درمانی از سوی رییس جمهور کشور منظور شده و تاکید صورت گرفته است تا در تطبیق آڼ روانشناسان، نهاد های اکادمیک روانشناسی و ارگان های مربوط اقدامات جدی را روی دست گیرند.