You are here

نخستین جلسه چگونگی تطبیق مفاهیم بودجه سازی پاسخگو به اساس جندر

نخستین جلسه چگونگی تطبیق مفاهیم بودجه سازی پاسخگو به اساس جندر و ارزیابی فعالیت 10 وزارت و ادارات مستقل تحت پوشش این برنامه در وزارت تحصیلات عالی دایر شد.
در این جلسه که تحت ریاست معاون تخنیکی اداره امور با اشتراک معینان شماری از وزارت ها، روسای بخش های مربوطه و نمایندگان ادارات مستقل دایر شد، در آغاز دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن تشریح اجندای محفل، فعالیت های و کارکرد های وزارت تحصیلات عالی را در بخش بودجه سازی پاسخگو به اساس جندر بیان نمود.
موصوف گفت: بعد از سفری که چند قبل هیات عالی رتبه دولت افغانستان به کشور اندونیزیا بخاطر کسب تجارب بودجه سازی بر اساس جندر، در ادارات آن کشور داشت، هیات مذکور موظف گردید تا چگونگی مفاهیم بودجه سازی پاسخگو بر اساس جندر را در ادارات مربوطه شان ارزیابی و تطبیق نمایند.
وی گفت وزارت تحصیلات عالی در این راستا کمیته 7 عضوی در مرکز وزارت و کمیته های مشابه 5 عضوی در نهاد تحصیلات عالی دولتی کشور ایجاد نموده تا در قسمت نیازسنجی های ادارات مربوطه شان بررسی و مطالعه نموده و نتایج حاصله شان را به وزارت تحصیلات عالی ارسال دارند تا در بودجه سال آینده مدنظر گرفته شود.
دکتور مهجور همچنان در رابطه به فعالیت های وزارت تحصیلات عالی در قسمت جندر گفت: وزارت تحصیلات عالی بنا بر اهمیت موضوع و تقویت حضور قشر اناث در نهاد های تحصیلات عالی انجام داده است که از آن جمله می توان اختصاص دادن حدود 6 هزار کود رشته های مشخص برای دختران در پروسه کانکور، ایجاد امکانات ترانسپورتی برای محصلان اناث در ولایات کشور،ایجاد زیربناها، وجذب بیشتر خانم ها در بست های خالی یاد کرد.
بعداً خان ولی خان بشرمل معاون تخنیکی اداره امور ضمن قدردانی از وزارت تحصیلات عالی بخاطر برگزاری این جلسه مهم گفت: موضوع جندر و توجه به زنان که نیم پیکر جامعه ما را تشکیل می دهد، یکی از اولویت های مهم دولت افغانستان می باشد.


وی گفت که هدف کلی از این برنامه چگونگی دریافت راه های مناسب برای سهم گیری و فعال سازی زنان در کشور می باشد.
معاون تخنیکی اداره امور گفت که قرار است در این رابطه کنفرانس بزرگی به سطح دولت به خاطر ارزیابی دستآورد ها و فعالیت های دولت افغانستان در بخش توانمند سازی زنان و گنجانیدن مفاهیم جندر در بودجه دولت برگزار گردد.
همچنان معینان وزارت های مختلف و معاونان ادارات مستقل گزارشات کاری شان را در این بخش ارایه نمودند.
در این جلسه فیصله به عمل آمد تا ادارات مربوطه الی 45 روز آینده پلان تطبیقی 3 ماهه شان را آماده و در جلسه بعدی ارایه نمایند؛ همچنان یک نماینده را به کمیته تخنیکی که بدین منظور تشکیل می گردد، معرفی نموده تا برنامه های بعدی را تنظیم نمایند.