You are here

نخستین جلسه طرح تعدیل قانون تحصیلات عالی تحت ریاست پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی دایر گردید.

در این جلسه معینان و روسای وزارت تحصیلات عالی، معاونان علمی پوهنتون های مرکز، رئیس اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و تعدادی از نمایندگان پوهنتون های خصوصی شرکت نموده بودند.
اشتراک کنندگان روی طرح تعدیل، ایزاد و اصلاح در برخی از ماده های قانون تحصیلات عالی به بحث پرداخته نظریات و پیشنهادات شانرا ارائه نمودند.
قرار است در جلسات بعدی متباقی مواد طرح تعدیل قانون تحصیلات عالی به بحث گرفته شده، تصامیم لازم در زمینه اتخاذ گردد