You are here

موسسه JRS دوره های آموزشی را برای استادان و محصلان برگزار می کند

موسسه JRS دوره های آموزشی را برای استادان و محصلان در ایام زمستان برگزار می کند.

این مطلب را خانم سیلویا کاهلی معاون و مشاور امور تحقیقاتی موسسه جی آر اس طی دیداری با پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک ابراز نمود

رییس عمومی انسجام امور اکادمیک در دیداری با خانم سیلویا اولویت های وزارت تحصیلات عالی را بیان نموده و اظهار کرد که در ساختار های علمی وزارت تحصیلات عالی اصلاحاتی به وجود آمده و در عرصه تحقیقات علمی در تمام نهاد های کشور تحولات مثبتی رونما گردیده است

آقای شهید زاده با وجود ابراز خوشبینی از بهبود وضع نظام آموزشی تاکید ورزید که ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک در چوکات وزارت تحصیلات عالی نیاز به کمک های مالی و تخنیکی مؤسسات و نهاد های معتبر بین المللی حامی برنامه های علمی دارد

سپس بانو سیلویا معاون و مشاور مؤسسه جی آر اس از تلاش های وزارت تحصیلات عالی و ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک در راستای بهبود نظام آموزش عالی در افغانستان ابراز خشنودی نموده و ترقی در عرصه های آموزش عالی را دلیل پیشرفت افغانستان تلقی نمود

معاون مؤسسه JRS همچنان بیان داشت که این مؤسسه آماده است که در بخش های مختلف علمی با ریاست انسجام امور اکادمیک همکاری داشته باشد. بانو سیلویا گفت: " موسسه جی آر اس آماده است در فصل زمستان برعلاوه دوره های آموزشی برای استادان و محصلان، در بخش های بهبود پالیسی و پروسیجر های تحقیقات علمی با وزارت تحصیلات عالی همکاری کند.