You are here

مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون ها بازنگری و تعدیل می شود

در نشستی که به همین هدف تحت ریاست دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی برگزار گردید، روی تعدیل و بازنگری مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
دراین نشست پوهاند محمد عثمان بابری معین علمی پیشین وزارت تحصیلات عالی، طارق صدیقی رییس مالی و اداری، معاونان علمی و اداری چهار پوهنتون مرکز و پوهنتون های ننگرهار و هرات در این برنامه اشتراک داشتند. 
متن مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون ها توسط اعضای حاضر مورد مداقه و بازنگری قرار گرفت و مواردی از این مقرره در مغایرت با قوانین کشور به خصوص قوانین مالی تشخیص داده شد. 
در پایان جلسه یک کمیته کاری تحت ریاست طارق صدیقی با اشتراک معینان علمی و اداری پوهنتون ها تشکیل گردید و قرار شد که این کمیته الا تاریخ 25 ماه جاری متن اصلاحی و تعدیل شده را تدوین و به تاریخ 26 جوزا روز دو شنبه طی یک نشست دیگر نهایی و به مقام ریاست جمهوری پیشکش گردد.