You are here

مقررۀ آموزشی دورۀ لیسانس برای مؤسسات تحصیلات عالی کشور ایجاد می شود

مقررۀ آموزشی دورۀ لیسانس برای مؤسسات تحصیلات عالی کشور، به هدف فراهم‌ کردن سهولت برای محصلان و رعایت معیارهای جهانی و منطقه‌ی ایجاد می‌شود
در نشستی که به همین منظور در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست ومعین علمی وزارت تحصیلات عالی، پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان، روئسای امورمحصلان و ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، تعدادی ازروئسا و آمرین امور محصلان پوهنتون های مرکز و ولایات شرکت نموده بودند.
در آغاز پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، تهیۀ مقرره آموزشی دورۀ لیسانس را یک نیاز جدی جهت رفع نواقص و فراهم کردن سهولت های تحصیلی برای محصلان عنوان نموده گفت: " در این مقرره، باید مسوولیت های مربوط به امورمحصلان به خود نهادهای تحصیلی واگذاشته شود، تا وزارت تحصیلات عالی به جای مصروف شدن در کارهای که صلاحیت پوهنتونهاست به استراتژی بزرگ علمی بیاندیشد."
آقای بالاکرزی گفت، این مقرره باید با پنج پوهنتون معتبر و همچنان چند پوهنتون دور افتاده ولایتی نیز در میان گذاشته شود تا آنان نیز از دیدگاه خود، پیشنهادات اصلاحی شان را در زمینه ارایه نمایند. 
سپس پوهاند دکتور بری صدیقی معین امورمحصلان نیز هدف از ایجاد این مقرره را سهولت های تحصیلی وهماهنگی با معیارهای جدید درمنطقه و جهان عنوان کرد و گفت: " با توجه و ملاحظۀ مقررات و آیین نامه های آموزشی کشورهای همسایه و منطقه و الگو برداری از اینان تلاش می کنیم تا مقررۀ متناسب با شرایط کشور خود مان بسازیم که هم سهولت آور باشد و هم باعث نظم آموزشی در محیط علمی گردد." 


دراین نشست، پیش‌نویس مقررۀ آموزشی دورۀ لیسانس برای مؤسسات تحصیلات عالی کشور به صورت ماده وار توسط هیأت اشتراک کننده، مورد مُداقه و بازنگری قرارگرفت و پس از اصلاحات لازم فیصله صورت گرفت تا این مقرره، با برخی از پوهنتون های ولایات نیز جهت ابراز نظر در جریان گذاشته شود و پس از آن جهت اخذ تأیید به کابینه پیشکش گردد.