You are here

مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی توسط کابینه ج.ا.ا در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت

مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی دولتی توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسیب تایید گردید

این مقرره که توسط وزارت تحصیلات عالی تهیه و در همکاری مشترک با وزارت های محترم مالیه و عدلیه نهایی گردیده بود؛ امروز چهارشنبه مؤرخ 29 حوت سال 1397 بعد از اینکه در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح گردید مورد تایید قرار گرفت.

وزارت تحصیلات عالی به نمایندگی از اعضای کادر علمی و منسوبین این وزارت از حمایت های همه جانبه شخص جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که به خانواده اکادمیک توجه خاص داشتند، اظهار سپاس و امتنان می نماید. همچنان از همکاری و حمایت های وزیر صاحب محترم مالیه پروفیسور دکتور محمد همایون قیومی و منسوبان آن وزارت، رهبری و منسوبان وزارت محترم عدلیه که در این راستا به طور همه جانبه همکاری داشتند، قدر دانی می نماید

وزارت تحصیلات عالی تصویب مقرره متذکره را یک گام ارزشمند در راستای تثبیت جایگاه اعضای کادر علمی در نظام کشور دانسته این دستآورد بزرگ را که طی سال های اخیر بی پیشینه می باشد، به جامعه اکادمیک کشور و سایر اعضای کادر علمی تبریک گفته و آنرا اقدام مؤثر و مهم در راستای بهبود کیفیت تحصیلی کشور میداند.

با حرمت 

هییت رهبری وزارت تحصیلات عالی