You are here

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی بر تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها تاکید ورزید

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در نشستی با مسئولان اداری پوهنتون ها و اداره USWDP کارکرد هاو نظریات آنان را در رابطه به تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها استماع نمود.
دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها صحبت رهنمودی نموده گفت که پوهنتون ها می توانند تا با استفاده از امکانات درون پوهنتونی خویش مانند: املاک، زمین و سایر امکانات شان بر تقویت بودجوی و مالی شان بپردازند.
دوکتور مهجور گفت: وزارت تحصیلات عالی رشد کیفی در پوهنتون ها را در صدر وظایف خویش قرار داده و برای تامین استقلالیت مالی پوهنتون ها و رفع چالش های موجود در زمینه تلاش می ورزد.
وی افزود که برنامه های را در زمینه با همکاری اداره USWDP جهت تسریع روند تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها راه اندازی نموده اند.
معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از نمایندگان پوهنتون ها خواست تا طرح بودجه سال مالی آینده شان را آماده نمایند تا با برای رسیدگی به مشکلات شان اقدامات لازم به عمل آید.
در این نشست نمایندگان پوهنتون های دولتی مرکز در رابطه به کارکرد های شان برای تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها گزارش ارائه نموده و خواهان بودجه مستقل برای این نهاد ها گردیدند.
به همین گونه مسئولان اداره USWDP یا برنامه انکشاف نیروی بشری پوهنتون ها که در جهت تطبیق برنامه استقلالیت مالی پوهنتون ها همکاری می نمایند، در رابطه به برنامه های شان در جهت تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها که شامل ارتقای ظرفیت و تدوین لوایح می شود نیز معلومات ارائه نمودند.