You are here

معینان علمی و مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن عیادت از مریضان در شفاخانه های کادری میوند و علی آباد به آنان تحایف عیدی توزیع نمودند

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالی که شرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل نیز حضور داشت در روز اول عید به شفاخانه های کادری میوند و علی آباد رفته از مریضان داخل بستر آن شفاخانه ها عیادت نمودند. آنان ضمن عید مبارکی با مریضان یک مقدار پول نقد را نیز به آنان توزیع نمودند. معینان علمی و مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی با منسوبان آن شفاخانه ها ضمن عید مبارکی از آنان خواستند تا برای رسیدگی بهتر به مریضان توجه بیشتر نمایند. دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی همچنان در دیداری با محصلان لیلیه مرکز عید را به آنان تبریک گفته جویای احوال و وضعیت معیشتی شان شد. موصوف ضمن استماع مشکلات و خواست های محصلان جهت رفع مشکلات به مسوولان هدایت داد