You are here

مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آریانا و هیواد از سوی وزیر تحصیلات عالی مورد بررسی قرار گرفت

در این بررسی پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در حالیکه پوهاند حمید الله امین مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی و پوهندوی محمد امیر کامه وال رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز حاضر بودند؛موسسات یاد شده را بصورت همه جانبه مورد بررسی و نظارت قرار داد.

     وزیر تحصیلات عالی در این ارزیابی اسناد تحصیلی استادان، سیستم تدریس، کتابخانه ها، لابراتوار ها و محیط درسی آنان را بررسی نموده، نظریات و پیشنهادات محصلان نهاد های یاد شده را در جهت بهبود وضعیت تحصیلی شان استماع نمود.

      موصوف به مسوولان موسسات یاد شده هدایت داد تا در بخش عرضه خدمات تحصیلی بهتر تلاش بیشتر نموده، در از میان برداشتن مشکلات محصلان و اخذ فیس مناسب با درنظرداشت شرایط اقتصادی کشور اقدام نمایند.

       در این بررسی مسوولین نهاد های یاد شده از توجه وزارت تحصیلات عالی به معیاری سازی و توسعه نهاد های تحصلات عالی در کشور قدردانی نموده، وعده دادند تا هدایات وزارت تحصیلات عالی را به خاطر بهبود وضعیت نهاد های شان و رعایت لوایح و مقرره های این وزارت تطبیق نمایند.