You are here

قرار است پوهنتون افغان ترک به نام مولانا جلاالدین محمد بلخی رومی در کشور ایجاد شود

گامی دیگری در راستای ایجاد پوهنتون افغان ترک به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی در کشور گذاشته شد.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی به اساس هدایت رئیس جمهور کشور طی سفری به کشور قزاقستان از پوهنتون بین المللی قزاق- ترک(احمد یساوی) در آن کشور دیدن نموده، چگونگی ایجاد پوهنتون افغان- ترک را در افغانستان مورد بررسی قرار داد.

پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت که ایجاد پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر کابل باید با در نظر داشت ارزش های ملی، اکادمیک و نیاز های جامعه صورت گیرد، روی این ملحوظ در سفری که به اساس هدایت رئیس جمهور کشور به کشور قزاقستان داشته است، ضمن دیدار با مسوولان پوهنتون قزاق- ترک و محصلان افغان در پوهنتون یاد شده، چگونگی عرضه خدمات تحصیلی آن پوهنتون را مورد ارزیابی قرار داده است.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی افزود که دیدار از پوهنتون قزاق- ترک باعث گردید تا در رابطه به ابعاد مختلف ایجاد پوهنتون مشترک افغان- ترک اطلاعات جامع از ساختار تشکیلاتی و مبنای قانونی این نهاد بین دولت های دوئ کشور حاصل گردیده و مواد یک تفاهمنامه مشترک میان وزارت تحصیلات عالی و کشور ترکیه با در نظر داشت نیاز های جامعه، شرایط تقنینی افغانستان و همکاری های متقابل اکادمیک میان دو کشور بازنگری گردد.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی با قدردانی از کمک کشور ترکیه و ارزشمند خواندن ایجاد پوهنتون افغان- ترک در افغانستان گفت که این پوهنتون تحت نام مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر کابل به کمک مالی کشور دوست ترکیه اعمار خواهد شد و زمین آن نیز قبلا از طرف شاروالی کابل در اختیار این وزارت قرار داده شده است.

ایجاد پوهنتون افغان- ترک در سفری که جلالت مآب دکتور محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به جمهوری ترکیه داشت میان روئسای جمهور هر دو کشور مورد بحث و موافقه قرار گرفته بود.