You are here

قرار است جهت ارتقای کیفی نهاد های تعلیمی و تحصیلی یک اداره مستقل ایجاد گردد.

نشستی مشورتی تحت ریاست وزیر تحصیلات عالی در رابطه به بحث روی طرح ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی، در وزارت تحصیلات عالی دایر شد.
در این نشست که رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، رئیس عمومی انکشاف مهارت های وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین و کارشناس تثبیت قابلیت های آن وزارت نیز حضور داشت، پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی روی اهمیت و موثریت مستقل بودن اداره تضمین کیفیت و اعتباردی صحبت نمود.
وی اضافه کرد استقلالیت اداره تضمین کیفیت و اعتباردهی بخاطر تطبیق معیار های ملی و جهانی در تحصیلات عالی و معارف کشور و تحت پوشش قرار دادن این دو وزارت خیلی ضروری و لازمی میباشد.
وزیر تحصیلات عالی گفت که در قسمت ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی که منحیث یک اداره معتبر، شایسته و مستقل، مسوول ارتقای کیفیت نهاد های تحصیلات عالی و معارف کشور باشد؛ حمایت شخص رئیس جمهور کشور نیز وجود دارد. 
دوکتور خواجه عمری به اعضای این نشست هدایت داد تا معلومات و فعالیت های شان را با هم شریک ساخته و یک پیشنهاد جامع را جهت ایجاد این اداره به مقام ریاست جمهوری کشور ارایه دارند.
بعداً پوهاند حاجی محمد نعیمی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی ضمن ارایه طرح اجمالی ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت، در رابطه به فعالیت های ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی معلومات ارایه نموده گفت: این ریاست در سال 1391 در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد که تا کنون 20 نهاد تحصیلات عالی دولتی و 41 نهاد تحصیلات عالی خصوصی را تحت پروسه اعتباردهی قرار داده است.
به گفته موصوف اسنادی که از سوی این ریاست تا کنون تهیه شده، شامل لایحه تضمین کیفیت، طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس، چارچوب اعتباردهی به سطح نهاد های تحصیلی، رهنمود ها برای تهیه گزارش ارزیابی خودی، کتاب رهنمود ساختار وظیفوی تضمین کیفیت و اعتباردهی و خط مشی یادگیری و یاد دهی، می باشد.
همچنان در این نشست نعمت الله عاطف رئیس عمومی انکشاف مهارت ها و ملک شرف کارشناس تثبیت قابلیت های وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین نیز نقطه نظریات شان را در رابطه به طرح ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی بیان نموده، فعالیت های شان را که در گذشته در این مورد انجام داده اند ارایه نمودند.
قابل ذکر است که در نشست های بعدی روی این موضوع بصورت همه جانبه بحث صورت گرفته و روی یک پیشنهاد جامع در زمینه به مقام ریاست جمهوری تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.