You are here

قرار است اداره ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی ایجاد شود

قرار است تا در سال آینده اداره ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی به صورت مستقل، ایجاد گردد.

این مطلب را پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در ورکشاپ آگاهی دهی پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی که برای پوهنتون های دولتی و خصوصی تدویر گردید، ابراز نمود. وزیر تحصیلات عالی گفت که هدف از ایجاد اداره یاد شده اعتبار دهی نهاد های دولتی و خصوصی در سطح ملی، منطقوی و بین المللی و همچنان از میان برداشتن فاصله میان نهاد های دولتی و خصوصی می باشد.

وزیر تحصیلات عالی ضمن ارایه پیشرفت ها در پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون های دولتی و خصوصی اظهار داشت:"خوشبختانه پوهنتون های ما ارزش تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی را درک کرده و آگاهانه شامل این روند می شوند که این موضوع نظام تحصیلات عالی کشور را بسوی پیشرفت و انکشاف سوق می دهد."

دکتور خواجه عمری از دانشگاه های دولتی و خصوصی که شامل این روند نگردیده اند، خواست که از این روند ملی حمایت نموده جایگاه علمی شان را در سطح کشور ارتقا دهند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت:"این ورکشاپ به مسوولان نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کمک می کند که برای تامین پروسه کیفیت و اعتباردهی پلان کار دقیق ساخته و نهاد های تحصیلات عالی شان را با معیار های ملی و بین المللی عیار سازند."

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی همچنان با ارایه پرزنتیشن تحت عنوان "ارزیابی سالانه دیپارتمنت ها و اهمیت آن در پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی"، دیپارتمنت ها را هسته مرکزی نهاد های تحصیلی خوانده نقش دیپارتمنت ها را در پروسه تضمین کیفیت و اعتبار دهی برجسته ساخت

پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی گفت:"ظرف سه ساله آینده تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی باید شامل پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی گردند."

پوهاند نعیمی علاوده نمود که رفاه و پیشرفت جامعه به تحصیلات با کیفیت بستگی دارد و نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی باید روی بهبود کیفیت تاکید بیشتر نمایند.

نور احمد درویش رییس برنامه انکشاف تحصیلات عالی، ضمن تشریح نقش دفتر HEDP در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی، در مورد فعالیت ها و حمایت های این دفتر از برنامه های مختلف در زمینه معلومات داد
هکذا ویب سایت رسمی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی توسط معینان علمی و امور محصلان و تعدادی از رووسای این وزارت افتتاح شد.

به گفته معین علمی وزارت تحصیلات عالی، این سایت حاوی از معلومات تطبیق پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی می باشد که نهاد های تحصیلی می توانند به آسانی به آن دسترسی پیدا نمایند. وی گفت، پوهنتونهای دولتی و خصوصی باید از مجموعه معلومات این آدرس برای پیشبرد روند کاری شان به شکل مثمر و دوامدار استفاده ببرند.

 

در این ورکشاپ دو روزه مسوولان 20 نهاد تحصیلات عالی شرکت نموده اند تا آموزش های لازم تضمین کیفیت و اعتبار دهی را فرا گرفته و در نهاد های مربوطه خویش تطبیق کنند.