You are here

قانون حق دسترسی به اطلاعات طی یک پریزنتیشن به کارمندان وزارت تحصیلات عالی ارایه شد

قانون حق دسترسی به اطلاعات طی یک پریزنتیشن توسط اعضای کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، به کارمندان وزارت تحصیلات عالی ارایه گردید.

در این نشست محمد ضیا ساحل رییس اطلاعات، نشرات و ارتباط عامه، پوهندوی محمد فیصل امین رئیس تقرر و ترفیعات وزارت تحصیلات عالی و سخنگوی این وزارت و همچنان تعدادی از کارمندان وزارت تحصیلات عالی حضور داشتند.

محمد ضیا ساحل، وزارت تحصیلات عالی را حامی قانون حق دسترسی به اطلاعات خوانده وگفت:"ما با تمام خانواده های افغانستان، کسانی که فرزندان شان در محیط های علمی و اکادمیک سرگرم تحصیل اند در ارتباط بوده ایم و همواره زمینه دسترسی به اطلاعات را برای آنان فراهم کرده ایم."

وی افزود، این وزارت همواره زمینه دسترسی مراجعین از ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی به اطلاعات دقیق را فراهم نموده و همکاری لازم مطابق به قوانین و مقررارت نافذه، با مردم داشته است

رییس نشرات، فصل آزمون کانکور را اوج اطلاع رسانی وزارت تحصیلات عالی عنوان نموده گفت: " در فصل کانکور با هر ابزاری و از هر وسیله ارتباط جمعی استفاده نمودیم تا برای جوانان در بخش های تحصیلی، بورسیه ها، برنامه های درسی پوهنتون ها و موارد دیگر با جزئیات بیشتر اطلاعات دقیق و به موقع فراهم کرده باشیم".

وی از ایجاد یک مدیریت جدید در ساختار این ریاست تحت عنوان مدیریت دسترسی به اطلاعات خبر داده گفت:" با تشکیل این بست زمینه اطلاع رسانی برای مردم بیشتر از پیش فراهم خواهد شد." 

در اخیر پرسش های از سوی اشتراک کنندگان مطرح گردیده که توسط اعضای کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات پاسخ داده شد.